O5:38b(Beskrivning:)
Geometrisk afritningh
öfwer sätegårderne Dagzgierde och Ellen med dess underlig-
giande ägor och samägande torp, äre belägne på Dahls landh,
Wahlbo häradt och Ödeborgz sochn, dett första som till hörer wälborne
herr Johan Sparre. Och Torp sochn dett sennare som tillhörer wälborne
Magdalen Bonde. Warandes dhett första af 2:ne åboer för
skatt bruckat, som på twänne ställen särbygdt är, doch
å ena af en bygningh för 3 åhr sedan försedh med sahl och 3 kammrar öfuer en grafuen
kiällare, som är intet fullkomblig inredt. Öfrige bondehuuss i så man som ladu-
gården någorlunda behålldne. Till Ellene finnes en gammal oduglig sätebyg-
ningh som är mäst förfallen. Berätas af åboerne som samma brukar för skatt, skolla
med foder samsta1 ned tagas och nybygningh i stället sättias. Thessa sätegårdars
ägor som till åcker och ängh enskylt häfdas, men öfriga uthmarck, millan
huilcken sochne skillna den som ingen wett, skulle finnas, är samfällt, och å samma
efterskrefne torp uptagne, som här till lyda och
å chartan medh behörige litter tecknade äro. Nembligen.

A. Wissar sätegården Dagzgierde med des enskijlt
   bruckande ägor.
B. Är sätegarden2 Ellene med egor.
C. Är ett frälsse hemman Ellene benembd, wälborne herr
   Johan Sparre tillhorigt3, huilcket med Ellene
   sätegårdh sine ägor förblandat hafuer.
D. Är Åssered af huilcket 1/2tan Ellene och öfriga
   Dagzgierde till kommer.
E. Är ett torp, kallas Sundet, af huilcket 1/3 dehl till-
   ängnas sätegården Ellene och öfriga 2/3 dehlar
   till säteriet Dagzgiärde.
F. Är Ståckebogen, ett torp som alt tillkommer
   Dagzgierde.
G. Kallass Byrstämma, tillkommer och Dagzgierde.

H. Är och ett torp tillhörer bägge sätegårdarna.
J. Är Haslelijan af huilcket 1/3 tillhörer sätegården Ellene
   och 2/3 till Dagzgierde.
K. Är Täkan som 1/3 Ellene och 2/3 Dagzgierde tillkienes.
L. Är torpet Sågan med en quarn, huilcket och 1/3
   Ellene och 2/3 Dagzgierde tillängnas.

Delinierat och afmät in anno 1687.


(Karttext:)
Här möter egor till Klappe.
Kläppe.
Hogen.
Åhlkista till Stora Ödeborgh.
Torp kyrka.
Kalfhage.
Åker.
Åker.
Åker.
Engh.
Engh.
Dagsgierde.
Åker.
Åker.
Eng.
Som slås, engh.
Kalfhage.
Små gran.
Gran skough.
Eng.
Åker.
Dagzgierde.
Engh.
Engh till Kincken.
Smevatnetz oos4.
Äng samslås.
Engh.
Åker.
Ellene.
Skough.
Kincken.
Ellene siön.
Eng.
Åker.
Engön.
Granön.
Ellene siön.
Åsered.
Öster siön.
Här möter eger till Stufuery.
Diupe dahl.
Engh.
Berg och fiäll.
Åker.
Sunnet.
Stockebogen.
Berg och fiäll.
Diupe dahll.
Gran och furu skough.
Hog siön.
Kalfhage.
Vashale ros4.
Måse.
Måse.
Kläpe bro.
Måse.
Tufue måsen.
Eng.
Barre måsen.
Åker.
Åker.
Berg, fiäl och moras.
Hoga berget.
Haslelijan.
Biörndal.
Fattig fäste möö.
Glugevalle.


_______________
1Fel för sämsta?
2Fel för sätegården.
3Fel för tillhörigt.
4Fel för rös?