O5:39a(Beskrivning:)
Geometrisch affritningh uthöfwer Kläppa cronhemman 1/2. Belägit uppå Westgöte Daal, Wahlboo häradt och Ödeborgh sochen.
Bytt ifrån frälse till crone aff sahlig welborne herr Conrod von Fallkenbergh. Dess huus och byggnat littra A, äre somblige gode och
somblige ilake bondehuus, män gärdzlegårdarne äre behullne. Åkern littra B, består aff 4 4/5 tunneland öfwer alt, är eensäde, mull
och någe sugiordh aff mangel på dijken och såås rågh, korn män mäst blankorn och hafwersädh. Ängen littra C är stoor och mehrn-
dels odugeligh, medh bärgh, skogh och onyttige skallbackar, kann ey mehra gifwa åhrligt änn 6 pallmar. Gärdeswallarne littra D gifwa
10 pallmar, at summan på höbohlet blifwer 16 pallmar, alt wallhöö. Hemmant Måssetorp littra E, skall som berättas förr hafwa
warit ängh under Kläppa, som sädan är skattlagt och Måssetorp kallat. Skogen littra F, är samskutin medh frälsehemmanet
Rubbestadh och består aff graan och aalebuskar medh slätter och wallmark emehlan bärgen. Fiske i Wahlboo åå föga aff wärde
emädan åån på detta stället är tämmeligh diuup. Littra G är en humblegårdh om 350 stänger. Och littra H, I, är twenne källor,
aff hwilka littra H är den bästa.
          Affritat anno 1694 aff Boo Kempen Sköldh.


(Karttext:)
Måsetorpz inn-tagor.
Här möter Rubbestas ägor.
Möter Högens ägor.
Kalfhage.
Möter Dagzholms ägor.
Wahlboo åå.
Möter Lilla Heedes ägor och Uppsala ägor.
Här möter Ählnäsholms ägor.


(Skalan:)
Schala ullnarum.