O5:40a(Rubrik:)
Geometrisk carta uthöfver Ottersbyn 1. Belägit på Westgiöte
Daahl, Wahlboo häradh och Torpp sochn. Bydt ifrån frelsse till
crone af sahlig wälborne Condrat von Falckenbärgh.
         Afritat anno 1694.


(Beskrivning:)
Otterbyn hafwer gamble dock mäst behuldne
huus, littra A och skiählige gode giärdzlegårdar. Å-
keren littra B, består aff 8 1/12 tunneland leriord öfwer
alt och merendels grund, är ensäde, alenast widh
pass ett tunneland som åhrligen afsöndras till träde,
och såås rågh, korn, blandkorn och hafwersädh.
Ängen littra C, som är tufwut och med skamper
backar, alenast ut med bäcken något ymnigare,
kan åhrligen ey mehr gifwa än 8 palmar, gamla åker-
wallerne 10 palmar, så är och en liten äng littra D,
som har och ärnar utläggias för wattenlägens
skull, kan gifwa 2 palmar, att summan blif-
wer åhrligen 20 palmar wallhöö. Skogen eller
utmarcken littra E består af ijdel unger graan
och enebuskar med slätta walplaner och och för
dess litenhetz skull är både skogen och mu-
lebetet ringa. Fisket är i Ählnäs siön, ale-
nast nedanföre den lilla ängen duge, hwarest
ett kattzestödie eller twå kan sättias. En humble-
gård littra F, om 200 stänger.  Och G, en liten kalfhage.
Dätta hemmanet har i åhr halfdelen legat öde, så och
förr några gånger.


(Karttext:)
Här möter Hedenstorps ägor.
Ählnäs siön.
Möter Toresbyns ägor.
Mannebärget.
Möter Jonstorps ägor.
Här möter Hå-mules ägor.

Boo Kempen Sköldh.


(Skalan:)
Schala ullnarum.