O5:41a(Beskrivning:)
Äfwensätter.
Geometrisch carta öfwer
Äfwensätter cronhemman 1. Belägit upå
Wästgöte Daal, Wahlboo häradt och
Färgelanda sochen, är bytt ifrån
frälse till crone aff sahlig welborne
herr Conrod von Fallkenbergh.
Hafwer skählige gode bondehuus,
littra A. Så äre och gärdzlegårdarne
behullne. Åkern littra B, består
aff 13 4/5 tunneland stark leeriordh
öfwer alt, hwar aff lembnas
i träde 1/6, dy blifwer i åhrligh
uthsäde 11 1/2 tunneland som såås bå-
de medh strij och slöö sädh. Ängerne
littra C, D, E.  Äre littra C iämbne. Littra
D tuwute. Och littra E torre och skar-
pe backar, kunna åhrligen medh
åkerwallen gifwa 40 pallmar
wallhöö, doch widh åån litet blan-
dat medh småstarr. Skogen
littra F, består aff graan och aal till
gåhlefångh och bränsle, men mu-
hlebeetet består aff någe wall-
hambn. Littra G är en humblegårdh
om 220 stånger. Littra H äre twen-
ne små dock gode hagar. Fiske
är i Wahlboo åå, icke stort aff
wärde. Dette hemmanet har
i åhr legat till härfften ööde och
obrukat. Littra I är soldatens
hemman, som hafwer 1/2 tunneland
åker, littra K. Och 3 pallmar höö-
boohl littra L.

Anno 1694.
Boo Kempen Sköldh.


(Karttext:)
Möter Fränögas ägor och en måsse, kallas Frän-öge måsse.
Möter Åkesätters ägor och skildnat emehlan.
Wahlboo åå.
Wahlboo åå.
Möter Kijlesätters ägor.


(Över skalan:)
Schala ullnarum.