O5:42a(Beskrivning:)
Geometrisk afritning öfwer
sätegården Ryyk med dess ägor jempte och
dhee på liggiande torp, huilcket tillkommer och af kongliga
majstätt och cronnan i lijfztiden worden donerat wälborne fru
Dorethea von Krakevits, är belägit på Dahlslandh, Wahlbo
häradt och Fergelanda sochn, är sedan det af fienden aldeles
i grundh ruierat wort, medh goda något små trähuus försedt,
som består af en byggningh med 1 stuga och 2:ne kammrar med kiällare
under den ena kammaren, ett kiöck der hoss bygdt för sig sielf, en
något stoor bodh med wacker nadstuga öfuer, 1 bryghuus med
liten kammare framföre, ladugården behållen sampt och 1 stahl
med 12 spillter. Elliest finnes des ägor lägenheeter och widare
commaditeter som chartan widare lährer uthwissa, nembligen.
A. Wissar alle till sielfua sätegården bruckande ägor.
B. Är et litet torp med sine förunte ägor. }  Dess små onambgiefne
C. Är och ett torp med des ägor.           }  torpen som litet till åcker
D. Ett torp licka så.                               }  är förundt, niuta ey mer till
E. Är och et litet torp.                           }  äng än huad dem här och där till
F. Är en liten backestuga.                     }  att högia på sätegårdens marck kan
                                                               förlåfuas. Giöra arbete och giefwa
                                                               ingen skatt.
G. Är en quarn till sättegården.

Delinierat och affmätt anno 1687.
                    F. Sixtus.


(Karttext:)
Rykslunga.
Sten på uden ved sågen.
Här möter egor till 1/2 cronno hemmanet, benembd Hellevat.
Färgelanda kyrka.
Sten i dee höga kaserne.
Egor till 2:ne skatte hemman, Hillingsäter benembde.
Kiälrå.
Gran och någon fure skough med bergh.
Kiälrå.
Martorp.
Eng.
Åker.
Åker.
Eng.
Engh.
Engh.
Utmark.
Dyretorp.
Sankuller.
Engh.
Åker.
Eng.
Till Dyretorp.
Ryyk.
Åker.
Åker.
Engh.
Åker här och där.
Bergh medh gran skogh.
Eng.
Engh.
Häshage1.
Åker och engh till Wrijenne.
Wrijene.
Hölada.
Engh.
Håfsten.
Brateforsbron.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


__________________
1Fel för hästhage.