O5:43b(Beskrivning:)
Geometrisk afritning öfwer
sätegården Stigen, medh dhee underliggiande
torp som försuaras under råå och röör, är belägit på Dahlslandh,
Wahlbo häradt, Färgelanda sochn och tillhörer enckie frun
wälborna Agneta Silfuer Suärd, förseed med en något stor byggningh
med en sahl, 2:ne små kammrar, kiöck och farstugu, för utan en rätt
liten dito af en liten stuga med mycket liten kammar och kiöck
som är nyligen upbygdt, men stoora bygningen är gammal och
taaket förlammat, 2:ne nödtorftiga boder behållna. Ladugarden2
är en ny lada och gietehuus. Dee andre alldeless oduglige.
En stall af 8 spillter, någet behållen men taaket bougfälligt,
bruckas af wälbemelte fru med egen afuell och giör dess
tillhörande torpare mäst dagelig arbete och giefua ingen
skatt, dess ägor och commoditeter finnes å chartan anno-
terat som widare ersees, aff.
A. Är alla till sielfua sätegården bruckande ägor.
B. Är ett litet torp, kallas Bråten, af sätegårdz engh
   uptagen.
C. Är och ett medh dess ägor.
D. Är Stora Lindewatnet.                                        1/8.
E. Är Lilla Lindeuatnet,                                            1/8.
F. Är en sågh och quarn med hoss3 stående backestuga.

Delinierat och afmätt anno 1687.
                  F. Sixtus.


(Karttext:)
Kiälra1.
Åker.
Åker.
Måse.
Kåhlhufue siön.
Torp.
Hole vaten.
Eng med gran och ahl buskar, mycket mager.
Här möter eger till den tegen under hemanet Håby.
Quarn kullen.
Åker.
Kiälra1.
Stigen skategård.
Åker.
Till skate, Stigen.
Åker.
Stigen.
Edd.
Stora Linduatnet.
Buröset.
Nyckle uatnet.
Quarn.
Höga bergh.
Gran och furu skough.
Mihlpåle.
Kiallrör.
Åker.
Åker.
Åker.
Åker.
Eger till skate, Stigen.
Hielmbräckian.
Lilla Linduatnet.
Wämesteen.
Wåge fisket.
Berg och fiäll.
Stigz vatnet.
Gran och furu skough.
Kiälra1.
Lilla Sällgie kullen.
Linees bräckia.
Brocke kiärnet.
Kiälra.
Ogillat, ehuruväl den blef wist utan besied.
Kiälra.
Måse.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


_______________
1Fel för kiälrå?
2Fel för ladugården.
3Fel för höss?