O5:44b(Beskrivning:)
Geometrisk afritningh öfwer
sätegården Fränöga, med dhee underliggiande hemman och
torp, som försuaras under råå och röör, är belägen uti Wahlbo häradt
och Fergelanda sochn. Tillhörer cavallerie majoren edle och wälborne
herr Lars Phaneschiöld, är med bygning aff små trähuus förseed med
een sahl, 2 kammrar, kiöck och farstugu. Sampt nödtorfftige wäll förseede
ladugordz huuss. Och berättas till näst kommande wåhr willia byggia
och upsättia fleera huuss. Dess eger med före nembde hemman och
torpställens beskaffuenheet finnes efter den underrättelsse
man jempte nembdemännens uthwissningh sammastädes kunnat
inhäptat, å chartan annoterat som wijdare ersees kan.
          Nembligen.

A. Uthuissar alla till Frändöga eller sielfua sätegården
   bruckande ägor.
B. Är Baggetorp medh dess till hörande ägor.
C. Är 1/4 hemman Skricketorp medh dess ägor.
D. Är fägatan af 9 ahlnar bredh, millan Frändöga och dess skougz-
   teegh, som på ena sijdan faller till skougtegen och å andra
   sidan till Backa, ligger till Frändöga igen.
E. Är ett litet torp på skougzteegen uptagit.
F. Wissar åthskillige hemman huilcka med behörige ägor belägne är
   millan bägge Frändöge skougzgater.
H. Är och ett litet torp på Frändöge äger uptagit.

Dillinierat och affmätt anno 1697 aff,
     F. Sixtus.


(Karttext:)
Frändöge måse öen.
Råås.
Torp.
Halfarebron.
Kiällra.
Slätebergen.
Norberget.
Budals berget.
Hellemoon.
Gråsten en nylig up funden kiälla.
Åker.
Krako, et torp.
Åker.
Åker.
Stennröös.
Små gran skough engh.
Utmarck.
Här är eger till Släthult så wähl som Grimboo, Hellan och Swenstackan.
Slätthult.
Fröls bergen.
Furubergh.
Åker.
En liten backestugu som kallas öde gården.
Åker.
Ladugården.
Åker.
Åker.
Nylig intagit till hästhage.
Lille Säters måse.
Grimboo.
Hellan.
Tresticken.
Gullungz kiären.
Engh.
Åker.
Kalf hage.
Åker
Gran fuur och biörck.
Kiälra.
Delegrinsrös.
Mörckedahl.
Små måsar.
Linneuansbergh.
Här möter Swndahls häradt.
Stora bergh och morahs med någen furu, gran, asp, luhn och biörcke skoug öfuer wuxin.
Bockzåhs kulle.
Dyy bäck.
Quarnen.
Utmarck.
Giettesten.
Giettegraf.
Måse.
Kiälra.
Knapstakerös.
Schittare klefua.
Swänstackan.
Förfallen.
Engh.
Åker.
Måsebergh.
Ihage kulle.
Åhl kista.
Måse.
Kiällra i S. Kricketorpshult.
Funckerhögen.
Kiälra.
Miölpipen.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.