O5:45a(Beskrivning:)
Geometrisk carta uthöfver
Brösta eller Brosäther crono 1.
Belägit på Wästgiöte Daahl, Wal-
boo häradt och Högesäter sochn.
Hwilket är bydt ifrån frelsse till
crone af sahlig welborne herr Condrat
von Falckenbärgh. Dess bygna-
der och huus littra A ähre mäst
gamble. Giärdzlegårdarne behuldne.
Åkeren består af leermull, littra B
4 1/2 tunneland. Röö leermulla, littra C
1 tunneland. Mull, littra D 1 3/4 tunnelandh.
Röö mull, littra E 1 1/2 tunland. Sann-
mull, littra F 3 tunland. Och löös blan-
dingziord, littra G 2 3/4 tunland. Summa
14 1/2 tunneland, hwar af lembnas
1/4 part till träde, dy såås åhrligen
10 7/8 tunland med strid och slöö säädh.
Ängen littra H som är wid begrepin
och sanker, dock icke wäll bäran-
de, hon är och iämbner, kan gifwa
med åkerwallarne 50 palmar wall
och blåstag eller småstarr.
Skogen littra J är tillhopa medh
twenne gårdar eller skattehemman
Säter och Johlsäter, item en crone-
gård Tweten benämbd. Som ähr
i ett stoort fiäll kallas Kroppe-
fiället. Ofwannämbde skatte-
gårdar protestera och willia wijsa
sig äga största dehlen af bemälte
dehl i fiället, dock har denne går-
den sin nötorfft både timmer brän-
dzle och gåhlefång, item muhlebete
fast fiället mäst består af tomma
bärg och måssar.
Littra K är en åå, kallas Wahlboo
åån waruti är ringa fiske.
Littra L är en kalfhage.
Littra M en bäck, kallas Juhla.
Littra N soldatens tildehlingh och
littra O en skiön kallkiälla.

Boo Kempensköldh.
Anno 1694.


(Karttext:)
Möter Kråppefiäll.
Johlsäters ägor.
Möter Tvetens ägor.