O5:46b(Rubrik:)
Geometrisk deliniation
uthöfwer Hattefiäll 1/2 hemman.
Belägit på Westgiöthe Dahl,
Wahlboo häradt och Ryhrs sochen
ähr bydt ifrån frelsse till
crone af sahlig welborne Condrat
von Falckenbärgh.

     Ahfritat.
     Anno 1694.


(Beskrivning:)
Hattefiäll, hafwer icke synnerlige gode mangårdz huus littra A, men lagårdz huus skiählige. Giärdzlegårdarne ähre dugeliga. Åkeren består
af 6 1/2 tunneland leeriord littra B. 3 tunneland leerblandat röömull littra C. 2 tunneland röömull littra D.  1 1/2 tunneland sannblandat leermull littra E. Och
1 tunneland leermull littra F. Summa 14 tunneland öfwer alt, är ensäde alenast twå eller tree skiäppeland, lembnas till träde och såås
korn, blandkorn, hafwre och något råågh. Ängen littra G som sammastädes är något skogut, sammastädes och jämbn, kan åhrligen i medelst åhrs-
wäxt gifwa med åkerwallarne 40 palmar wall och 8 palmar små starr höö. Summa 48 palmar, hwar af sampt är något sandrefwit.
Uthmarcken littra H är widbegrepin och hafwer graan biörck, tall och åhl1, sampt smått timber till huusbehof, muhlebetet är ochså
gådt nog, som mäst består af liunghambn, men walmarck finnes näst gården. Ett torpp är ochså på skogen, littra J, som kallas Stohle,
hafwer 1 tunnelandh åker och 3 palmar höö. Hwar af mästeparten är anslagit soldaten till boställe. Littra K, en liten hage. Fiske
i ett smalt sunn, littra L, till huusbehof.  En bäckeqvarn littra M belägen i Håltebäck, hwilken bäck giör skildnat emellan
Boohuus föhrlähn och Dahls landh. Åboherne hafwa och här någon förtiänst med brädeförsel.
Littra N är en dråg med stoor granskogh bewuxin. Littra O, en dehl af en stoor måsse. Littra P ett kiärren, kallas Vatnerudz kiärnet. Och
littra Q, en blind skildnatzlinie som inge dugelige stäfwer hafwer.

                  Boo Kempen Sköldh.


(Karttext:)
Här möter Wåge-säters ägor.
Giälmars måsse.
Hattåsen.
Grinnekallen.
En myhr.
Lackale kiäll.
Kråkåsen.
Här möter Boohuus förlähn och Hultz ägor.
Item Boohuus förlähn.
Boohuus förlän och Vatnerudz ägor.
Enstaka måsse.
Änge vångar.
Stufveryrs ägor.


(Över skalan:)
Schala ullnarum.


________________
1Fel för ahl.