O5:47a(Beskrivning:)
Geometrish af-
ritningh öfuer sätegården Ryyr med
der under liggiande hemman som för-
suaras under råå och röör, är belägen
i Wahlbo häradt, Ryyr sochn. Till-
hörer wälborne herr Åk Sooph, är med
en byggningh aff en liten sahl
och 4 kammrar med farstuga och
windh öfuer för seed som än intet är
medh spissar och dehl fänster be-
hullpen, är för godh tijd sedan worden
upsatt, dess utan finnes åtskillige små nödtorftige
huus i så wäll man som ladugården, bruckas
till halua af en bonde, med helften herskapes
och öfriga egen afwell, dess widare ägor fin-
nes som chartan uthwissar. nembligen.

A. Uthwissar alla till sielfua sätegarden1 bruckelige ägor.
B. Är Lilla Ryyr, 1/8 hemman med dess ägor.
C. Är Enckelsrud, 1/4 hemman med dess ägor.
D. Är Kijckered, 1/4 hemman med des ägor.
E. Är Skougen, 1/8 hemman med des ägor.
F. Är Skougen, 1/8 hemman medh dess ägor.
G. Är Giermunered, 1/8 hemman med des ägor.
H. Är ett för kort sedan uptagit torp.
J. Är en liten backe stuga i huilcken den wistas som
   till syn hafuer å sätegardens1 såger och quarnar.

Delinierat och afmätt anno 1687.
                       F. Sixtus


(Karttext:)
Kijkeröd siön.
Dattene bogen
Samfält utmarck.
Biörnåhsen.
Enckelsrudh.
Åker.
Åker.
Lilla Ryyr.
Presteredh.
Åker.
Åker.
Åker.
Kijkered.
Åker.
Suinhage.
Gran och biörck.
Kiörckia.
Åker.
Ryyr.
Åker.
2:ne såg och quarnar.
Åker.
Engh.
Biörck och gran.
Skogen.
Åker.
Åker.
Engh.
Wije siön.
Åker.
Skogen.
Lada.
Backa.
Eng.
Wije siön.
Eng.
Åker.
Giermuneröd.
Åker.
Torpet.
Åker.
Hattefiell.
Wije siön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________
1Fel för gården.