O5:48a(Beskrivning:)
Geometrisch carta
öfwer Tårp cronehemman 1.
Belägit uppå Wästgöte Daal,
Wahlboo häradt och Järnboo sochen.
Bytt ifrån frälse till crone
aff sahlig welborne Conrot von
Falkenbergh. Dess man-
gårdzhuus A, är alena een
stoor byggningh som ännu är
godh, men lagårdzhusen äre
ilake. Åkern  B, hafwer 14 tunland
någe diuuup sannmull medh
suugh uthi, är eensäde och såås
rågh, blannkorn och hafre.
Ängen C är widbegrepin,
men effter hon är mager, tu-
wut och månge odugelige bac-
kar uti kan hon ey mehr gif-
wa än 36 pallmar wallhöö.
Skogen eller uthmarken littra D,
är liten och består aff ungh
graan, alena till gåhlefång
och wedebrandh, item skähligen
gått muhlebeete doch mäst
liunghambn. Littra E är een
liten hage.  Och littra F ähre
små bäckar.

Affrijtat anno 1694 aff
Boo Kempensköldh.


(Karttext:)
Här möter Store Böhns ägor.
Möter Bäckewarfz ägor.
Möter Ahrnebyns ägor.
Möter Twetens ägor.
Såldaten tildeelt.
Knattelles ägor.
Röös ägor.
Möter Låkens ägor.


(Över skalan:)
Schala ullnarum.