O5:49b(Beskrivning:)
Geometrisk carta uthöfver Bränserudh cronohemman 1/4. Belägin på Westgiöte Daal, Wahlboo häradt och Järnboo sochn.
Detta hemman är bydt ifrån frelsse till crone af sahlig welborne herr Condrat von Falckenbergh.
Dess huus littra A äre gamble bondehuus dock behuldne. Giärdzlegårdarne äre mäst  odugelige.
Åkeren 3 tunneland leeriord littra B. Och 2 1/2 tunneland stenig mull littra C. Summa 5 1/2 tunneland hwar af 1/2 tunneland lembnas till träde
och såås åhrligen 5 tunneland med rååg, blandkorn och hafwersädh.
Ängen littra D som är med odugelige parckar uti, kan gifwa med åkerhööt 24 palmar wall och blåstagg eller små starr höö. Item en rödningh
i skogen littra E som kan gifwa 3 palmar wall och blåstagg höö, summa 27 palmar.
Skogen littra F är hielpelig af gran, biörck, något ahl och tall, så är och muhlebetet skiähligen som består af liung och grässmarck.
Littra G en god hage. Littra H har förr warit en liten bäckeqvarn synes odugeligt. Littra IJ twenne humblegårdar om 600 stenger.
Littra K en kallkiälla. Littra L en sträckewäg igenom Wahlboo häradt. Och littra M ett skildnädzmärcke, kallas Oxefiätet
effter i bärget synes som en oxeklöf.      Anno 1694.


(Karttext:)
Här möter Härsängz ägor, item möter Högesäter sochn.
Mijlepåhle.
Här möter Öhnes ägor.
Tufwut magert.
En stridig och owijs skildnat emellan denne och Öhnes ägor.
Här möter Högesäter sochn.
Klingere måsse.


(Skalan:)
Schala ullnarum.

Boo Kempen
sköldh.
1694.