O5:50b(Rubrik:)
Geometrisch och geografphisch delineationer uthöfwer Strömsätter cronhemman 1, förmedlat till 5/8. Belägit uppå Westgöte Daal i Wahlboo häradt och Ryr sochen. Item Ufwerudh och Soterudh, twenne 1/8
hemman, nu förhöide till twenne 1/4, äre upptagne på Strömsätters ägor och skattlagde, dess alle tree äre aff landzhöfdingen welborne herr David Macklier befalte reefwas, ransakas och skattläggas, som skedde anno 1696, men anno 1697 bleff cartan renowerat.


                     Notarum   explicatio.
Littra.                                                    Qwadrat alnar. tunland. kappar. qwadrat alnar. palmar.
   Strömsätter, et eenstakat hemman
   belägit på skogbygden långt i fiäl-
   len inn emot Bahuus lään.
A. Hwars huusbyggnat äre hielpe-
   ligh behullne, sammaledes och gärdzle-
   gårdarne.
B. Åkern är eensäde och består aff
   steenigh sannmulla,                                      50934.       3.         20.
C. Noc steenigh mulliordh,                              39884.       2.         27.
   Kann plöijas medh ett paar gode
   dragare och såås rågh, korn, blan-
   korn och hafre.
D. Ängen littra D är widläten och ma-
   ger, inneholler 978260 qwadrat alnar, män
   då impedimenta som består i store
   bärgh, liungh och annan odugelighet
   afdrages så blifwer,                                                                               600000.         17.
E. Noc twenne ängar inne medh åker-
   gählena om en stängsel och inneholla
   medh åkerwallarne 418408 qvadrat alnar,
   det odugelige där aff så blifwer,                                                             380000.         13.
   Här till kommer en uthängh belä-
   gen Weste Norr, et stycke ifrån gården
   widh Wiksiöö, som här intet har kun-
   nat innföras, är och samskutin medh
   flere byägor och löper på denne
   gårdens deel åhrligen,                                                                                                   8.
                                                                        ____________________________________
   Summa på åhrliga uthsädet är,                     90818.       6.        15.
   På höbolet är mäst wallhöö,                                                                  980000.         38.
F. Een kalfhage.
G. Noc en liten hage.
H. Och en swinetone.
J. Uthmarken är widbegrepin men
   består mäst i bärgh och myrhålor,
   är skogh till husbehof som och någe
   till salu, mulebetet är och hielpe-
   ligit.
K. Fiske i Wahlboo åå, hwarest fåås
   någe åål, så är och fiske i Holm-
   siön men brukas intet.
L. Een godh bäckeqwarn öster ifrån
   gården.
   Elliest är inga flere lägenheter,
   står och näppeligh mehra at för-
   bättra.


   Ufwerudh på Strömsätters ä-
   gor belägit.
M. Dess huusbyggnat äre skähligen
   behuldne, sammaledes och gärdzle-
   gårdarne.
N. Åkern är eensäde och består aff
   fiälliordh,                                                     68612.       4.        28.
   kann plöijas medh ett paar gode
   dragare och såås korn, blankorn,
   men mäst hafre.
O. Hööbohlet består aff twenne än-
   gar som medh någre ängedrågar
   och åkerwallarne tilhopa inne-
   holla, 831560 qvadrat alnar där aff det
   odugelige så blifwer,                                                                             623080.         22.
                                                                   ____________________________________
   Summa på uthsädet är,                                68612.       4.        28.
   Och myrhöö, mäst                                                                                623080.         22.
   Skogh och muhlebete ihopa medh
   Strömsätter.
   Fiske i Holm siöön, effter nötorfft.
P. Een småfänehage och elliest intet
   mehr.

   Soterudh ibidem
Q. Dess huusbyggnat äre behullne,
   sammaledes och gärdzlegårdarne.
R. Åkern är eensäde och fiälliordh
   medh blanningh aff röömylla.
   fimma1, mull och leer, om                            72132.       5.          4.
   Kan plöijas medh ett par draga-
   re och såås korn, blankorn men
   mäst hafre.
S. Hööbohlet består aff ängedrågar
   här och där i skogen bland bärgen
   som tilhopa med åkerwallarne,
   inneholler 1139180 qvadrat alnar där af
   det odugelige som består af store
   bärgh, måssar och myrer, så blifwer                                                      579000.         21.
                                                              _______________________________________
   Summan på uthsädet är,                              72132.       5.          4.
   Wall och myrhöö halparten hwarie,                                                       579000.         21.
   Skogh och mulebete som Ufwerudh.
   Item fisk i Holmsiöön.
T. Een liten hage.
V. Een liten bäckeqwarn och elliest
   intet mehr.


         Post schrip:m.
   Strömsätter har för detta
   betalt sin jordebokz ränta
   till Bahus lään, män nu al-
   deles underlagd Daals landh.
1. N. W ifrån Ufwerudh ligger
   soldatens boställe, som hafwer
   åker om 10 kappar och höö 2
   pallmar, item en liten hage och
   kålgårdh.
2. Är måssar och myror.
3. Een kärn kallas Dyfweln.
4. Dito Hästsiöön.
5. Dito Aborekärn.
6. Noc Pählewattne.
7. Swartewattne.
8. Och Tiäre wattne.


(Övre vänstra kartan:)
Geometrisk delineation
öfwer Soterudh.

Uthmarken.
Möter Tångas ägor.
Tuwut ängh.
Skogzängh.
Jämbn godh ängh.
Fåre måssen.
Godh wall.
Lille måssen.
Holm siöön.

(Under skalan:)
Schala ullnarum
angående dee
geometriske delineatoner.


(Nedre vänstra kartan:)
Här möter Klåfwens ägor.
Möter Sommerultz ägor.
Åål slan.
Tuwut, skarp och ilak ängh medh bärrijs.
Skogut ängh.
Möter Surnåhs ägor och Torp sochen.
Skogut ängh.
Mager ängh.
Liungh.
Uthmarken.
Möter Ehlnebackas ägor.


(Högra kartan:)
Geografhisk delineation
öfwer Strömsäter, Ufwe-
rudh och Soterudh.

Möter Klåfwens ägor.
Sommerhultz ägor.
Möter Suhrnåhs ägor och Torpp sochen.
Möter Ehlnebackas ägor.
Holms siöön.
Holms siöön.
Lill öön.
Lång öön.
Holms siöön.
Storön.
Möter Trångas ägor under hemmanet Währholt.
Möter Åhsserudz ägor.
Treestijks siöön.
Möter Bohuus lään och Skrezwijkz sochen.

Schala ullnarum
angående den
geographiske delineationen


(Nedre högra kartan:)
Geometrisk delineation
öfwer Ufwerudh.

Uthmarken.
Skogut ängh.
Tuwut.
Uthmarken.
Sank ängh.
Holm söön.
Finnskägg backe.

Boo Kempen Sköldh.
             

______________
1Fel för summa?