O5:52a(Beskrivning:)
Geometrisch afrit-
ningh öfwer säterijet Bågeholm, som tillhörer
enkie frun wälborna Bieata Gyllenswerdh, är be-
lägit i Wedbo häradt å Laxerby sochn, berätas
af begynelssen warit 1 hemman, är med en liten
byggningh af 1 sahl med kiöck och 2:ne små sampt en
större kammare och en nadstugu öfuer kiöcket förseedh, är worden upsatt för
ungefer någre och 20 åhr sedan och nu sedermehra å nya worden täckt och störste-
dehlen inredh, ladugården är med nödtorftige gode små huus förseedh,
bruckas till hahlna af 1 bonde med helften herskapes och öfriga dess egen bo-
skap, dess lägenheeter med dee underliggiande 2:ne små torp, som ingen
skatt gifuer utan giör dagelig arbete, finnes på chartan annoterat som är.
A. Uthwissar alle till sielfua sätegården bruckelige ägor.
B. Är ett litet torp eller backestuga med sine fåå ägor.
C. Är Harkalsrödh, ett torp.

Delinierat och afmätt anno 1687 aff
                                      F. Sixtus.


(Karttext:)
Kiälra.
Kiällra.
Kiälra.
Stutöga.
Åker.
Backstuga.
Delerös.
Sna1 biörk och hassle.
Stora bergh och dahlar.
Kiälra.
Korsröss millan cronehemmanet Crona och hemmanet Heean sampt Bågen.
Bågeholm.
Ladugården.
San kiären.
Åker.
Åker.
Åker.
Biörck små gran, ahl.
Gårdskiären
Bara bergh.
Åker.
Ödegården.
Porse kiären.
Lax siön.
Någon furu, gran och biörck skough.
Krakuate kulle.
Stokholm slått.
Wisare.
Kufuekiären.
Wisare.
Aagge kiären.
Åker.
Åker.
Harkalsröd.
Kiällra.
Kiälra.
Kiälra.
Önna.
Kiälra.


(Under skalan:)
Scalla ullnarum.


_____________
1Fel för små?