O5:53a(Beskrivning:)
Geometrish afritningh
öfwer sätegården Högen, med et der underliggiande torp
som bruckas till råå och röör, jempte 1/8 dehls skate som i
förtijden warit frälssehemman huilcket berättas wara
uptaget af sätegårdens enskijlte ägor, som är belägne i
Wedbo häradt och Steneby sochn, tillhörer enckiefru
wälborne Agneta Swenske, är med små nödtorftiga goda huus
försedd, som för ungefär 20 åhr sedan är upbyggde, bruckas
till halna af en bonde med helftan fruns och öfriga
egen afuell. Dess widare lägenheeter finnes på chartan
som samma uthwissar, nembligen.

A. Är säteriet med des till bruckande ägor.
B. Är dhet till råå och röör häfdade torp.
C. 1/8 dehls skattehemmanet som för detta warit frälse
   och förmehnas wara af sätegården egor uptaget.

Delinerat och affmät anno 1687.
                                              F. Sixtus.


(Karttext:)
Billinge strom.
Biörk och fur.
Måse.
Åckarlappa här och där.
Kiälra.
Eng.
Åckar och engh.
Gran och mäst biörck.
Gran och biörck.
Små biörck.
Sanbaken.
Kiälra.
Baståsen.
Lax siön.
Kiälra.
Fur och biörck.
Högen.
Åker.
Åker.
Åker.
Myr.
Medbön.
Gude Kären.


(Under skalan:)
Scalla ullnarum.


(Kompassen:)
Noor.
Wester.
Öster.
Söder.