O5:54a(Beskrivning:)
Geometrisk afritning öf-
wer sätegården Ekarebohl, som tillhörer wälborne
Linnart Swinhufud, är belägen i Wedbo häradt och Steneby
sochn, hwad angår byggningen så finnes der inga huuss som
wärde äre att upskrifuas, efftersom fattigdomen så är hop-
kommen med paszessoren, att han intet har kunnat för-
mått någon byggningh att upsättia. Ägorne till bemelte
sätegårdh som paszessoren berättar skulle wara af begynelsen
2 lb ränta eller 1/4dingz hemman, finnes här annoterat med
dhee toorp som på dess enskylte ägor uptagne är som
    widare uthwisses
             aff.
A. Är alle till sielfue sätegården bruckelige ägor.
B. Är et torp, benembd ödegården med dess ägor.
C. Begynnes nu att bygga torp eller backestuga.
D. Är en quarn som bruckas ihop med aff Eckarebohl, Suerdz-
   byen och Harssbyen.

Delinierat och af mätt anno 1687 aff
                                     F. Sixtus.


(Karttext:)
Ödegårdz vicken.
Biörcke buskar.
Deleshogen.
Engh.
Eng.
Svärdzbyen.
Kiäldra.
Åker.
Åker.
Harsbyen.
Åker.
Åker.
Åker.
Biörck och gran skoug.
Biörk.
Åker.
Engh.
Biörck och gran skog med någre fuhrer.
Eckarebohls bergh.
Sten räfuel.
Klandröös kiärnet.
Harsby öön.


(Under skalan:)
Scalla ullnarum.(Kompassen:)
Noor.
Wester.
Öster.
Söder.