O5:55b(Beskrivning:)
Geometrisk afritningh
öfwer sätegården Furenääs, som tillhörer
wälborne herr Hindrich Oxe, är belägen i Wedbo
häradt och Artemarck sochen, blef i ofreden af
nordmanen i grund af brändh. Är nu seder-
mehra medh en byggningh försedt som för 3 åhr
sedan blef upsatt, består af 4 rum, 2:ne kammrar
medh stugu och kiöck, ladugården är med små
någorlunda behåldne huus försedt, dess lägen-
heeter medh dhee under liggiande torp finnes
här annoterat som på enskylte ägorne är
uptagne, som är.
            Nembligen.
A. Är alla till Furenääs sätegårdh bru-
   kelige egor. Huilcket af begynelsse be-
   rättas hafua warit 1/4dehls hemman.
B. Är Bäckequislan, et toorp.  }    på enskylte ägor
C. Är Bingen, ett torp.            }    uptagne.
   Fler comoditeter finnes intet till denna
   sätegårdh.

   Noch.

Geometrisk afritning öfwer
sätegården Nääs med der under liggiande
torp som på dess enskylte ägor uptagne äre och för-
swaras under råå och röör, är belägen i Wedbo
häradt och Artemarckz sochn. Till hörer enckie fruen
wälborna fru Agneta Swenske, är sedan dhet af fien-
den aldeles i grundh ruinerat och af brändt, blefuen
med nödtorftig 2:ne små goda giestkammrar sampt kiöck
och stuga försedt, jempte ladugården med goda ladu-
gårdz huuss. Eger och lägenheeter finnes på chartan anno-
terat som widare ehrsees, aff.

A. Är alla till sätegården Nääs bruckelige ägor.
B. Är ett litet torp uptagit af sätegårdens engh. Till huilcket
   ey fler ägor finnes än huad härskapet sammma föruner at brucka.
C. Är och ett litet torp af samma condition.
D. Är ett skattehemman Edsuickan benembd huilcket sig till
ägna will wara intresserat i sätegårdens muhlebete och uth-
marck. Men öfuer tygas af wälborne fru Agneta Swenske,
att sådandt dem i förtiden emot wedergielldningh godh
willigen är worden förundt.

Delinierat och afmätt anno 1687.
                                      F. Sixtus.


(Karttext:)
Artemarcks kyrka.
Engh.
Åker.
Åker.
Kiäldra.
Artingen lacus.
Åker.
Åker.
Åker.
Åker.
Häst hage.
Åker.
Åker.
Åker.
Furenääs.
Åker.
Fult med små biörk och furu stubbar.
Edsuikan.
Små biörck och gran.
Eger till Giöpeuick.
Åker.
Åker.
Nääs.
Knickte stuga.
Artingen lacus.
Åker.
Engh.
Eng.
Åker.
Åker.
Små biörck.
Åker.
Förrubbat kiälra.
Tormosby.
Löfås.
Åker.
Åker.
Åker.
Engh.
En stor dehl odugligh marck.
Stocke kiärn.
Dammkiärn.
Någor stor och små biörk.
Abore kullen.
Däfuel kiärn.
Med någor fur och biörck skoug.
Liung marck.
Silge kiärn.
Berg och moras.
Måse.
Höckemaa.
Kongstena.
Här möter Håbols sochn.
Kongsdahlen.


(Under skalan:)
Scala ulnarium.


(Kompass:)
Noor.
Wester.
Öster.
Söder.