O5:59b(Beskrivning:)
Geometrisch afritningh öfwer Wästare Eedh cron hemman 1,
nu skattlagt och förmedlat till 5/8 dels mantal för dess swaga och ringa åkeriordh,
är belägit uti Elfzborgz lään, Wästgöte Daals landh, Wedboo härat och Eedh sochen
i skoghbygden, uthmedh Uddewals booernes timmerwägh, är ett eenstakat hemman
och befalt aff kungeliga reductions commissionen sampt welborne herr landshöfdingen,
att effter medhoden ransakas och skattläggas.


               Notarum explicatio.
Litttra.                                                                 Qvadrat alnar. tunland. kappar. palmar.
   Wästre Eedz huusbyggnader äre hielpeli-
   ge besynnerligh lagårdzhusen som ähr me-
A. hrndels nye. Gärdzlegårdarne äre
   icke månge emädan siögarne mäst stänga.
B. Åkern är eensäde och består aff skarp och swagh
   sanniordh medh bränneskär uti, innehåller                 143740.      10.       8 1/2.
   Plöijes medh 2 par dragare och såås rågh,
   korn, blannkorn och hafre doch mäst aff
   den slöör säden.
C. Ängar äre twenne, den första är näst åkern
   skogut hålwall medh månge odugelige backar
   som om hösten brukas för hästhage förme-
   delst en seprerat stängsel, denne ängen in-
   neholler 447988 qvadrat alnar där aff impedi-
   menta så blifwer,                                                      223994.                               12.
D. Wäster ifrån gården är den andre ängen som
   och är någe skogut medh odugelige skarpe bac-
   kar uti och inneholler 527252 qvadrat alnar, där af det
   skogen täcker och dee odugelige backar  så blifwer, 351500.                               13.
   I denne ängh har förr warit ett torpp de
E. rest hustället änn synes som och åkern och för-
   menas det skola wahra Wiggetorpet som
   i specification gården tilskrifwes, män ängen
   kallas nu Wijkängen och finnes älliest icke
   annat Wiggetorpp. Dässutan är och een
   uthängh som gården tilskrifwes och kallas på
   specification Lödboo uthängh, består aff twenne
   små ängelappar som äre belägne sud ost ifrån
   gården 3/8 mijl, den ene i en liten daal eme-
   lan hemmanet Leerbäck och en liten åå Askgörian
   kallat hwilken gifwer wallhöö,                                                                                 1.
   Den andra ligger litet där ifrån widh sam-
   ma åå, gifwer ochså wallhöö,                                                                                  1.
   Desse 2:ne ängelappar kallas nu den första
   Leerbäckznäsa och den andra Leerboo näsa,
   älliest fins ingen annan Lödboo uthängh.           _______________________________
       Summa wallhöö åhrligen,                                                                                  27.
   Skogen är eenskylt och består aff graan,
   tall, någe biörk, ahl och asp till husbehoff.
   Män muhlebetet är ringa och magert.
   Fiske i Stora Lee, Lögh och Sågekären så någe i
   blandh.
   Een humblegårdh om 70 stänger och en ödelagd.
   Een kåhltäppa.
G. Een liten swinetone.
   Man kan här och någe förtiena medh Udde-
   walls sågtimmers öfwerkörande.
   Och elliest inge flere lägenheter.


(Karttext:)
Möter Åhrebols ägor.
Sågekärren.
Een siöö Store Lee kallat.
Timmer kiären.
Brat siöö strandh.
Här möter Bergslättz ägor.
Här möter Eedz prästegårdz ägor.
Möter Ängz ägor.
Siöön Löögh.


(Sidan av skalan:)
Schala ullnarum.


(Under skalan:)
Afmätt 1697.
   Och
renoverat 1698
   aff
Boo Kempen Sköldh.