O5:60b
             Notarum explicatio.

   Bängtzwika 1/2, i stora skoghbygden belägit,
   är för dess store uthrymme och utägor här
   nödwändigt i twenne delineationer afsatt,
   nembligen geometrise och geografphise.
   Den geometrische wijsar först dess
A. huusbyggnat som för detta hafwa warit mehrndeels för-
   farna och nedråtne, män äre
   nu nyie i stället upprättade.
   Gärdzlegårdar är nästan
   inge emedan skogh och bärgen
   stänga, lärer dock behöfwas
   och är där till ingen nödh på
   skogh.
                                                                       Qvadrat alnar. tunland. kappar.
B. Åkern är eensäde och består aff
   löös sann och sanachtigh mulliord,                        74742.        5.          11.
   Hwar på såås korn män mäst
   blankorn, är lättbrukat
   jordemon som medh ett paar
   dragare plöijes.
                                                                          Qvadrat alnar. pallmar.
C. Ängarne äre här och där i-
   blan bärgen kringh åkrarne
   rödningar som består aff,                                        168800.       8.
   Alt hit den geometrische men
   hädan effter betienar man sigh
   af den geographische, såsom
D. een ängerödningh wester ifrån
   gården widh Qwarnbäcken om,                               29000.        3.
   Hwarest och en qwarnstuga är
   som kallas Kårpåås, föga aff
   wärde.
E. Noc en skogzängh söder ifrån
   gården som kallas Sinsebodh,                                  82800.
   Har i mångh åhr warit oröider
   och är medh eeke, hassle och annan
   skogh nu så öfwerluppin at hon
   intet mehr kan åhrligen gifwa än,                                                3.
   Blir altså nu för tijden sum-                                __________________
   ma på höbohlet åhrligen wallhöö                                              12.
F. Skogh är här öfwerflödigt bå-
   de timmer, näfwer, dubbla
   blåckar, sågetimmer och an-
   nan nyttigh skogh både till hus-
   behoff och salu. Brukas och
   swedieland i skogen hwarest
   såås rågh och bättrar det som
   i åkern brister, så bättras
   och igenom lööfbrått hwadh
   som brister i hööbohlet.
   Muhlebetet är och tarfweligit
   dock widlätigh och ont at kom-
   ma fram i dee många och sto-
   ra bärgen.
G. Är en nybygdh såågh och qwarn
   som om höst och wår brukas till
   huusbehoff, är gått fall, doch nå-
   ge ringa wassdragh.
   Fiske i Stora Lee effter nötorfft
   som och i Bängzwijke wattnet.
   Elliest är inge flere lägenhe-
   ter, står och icke widare till
   at förbättra uthan alenast
   i ängerödningh.
g. Ängh som aff prästens sågh lider
   skada.

   Afmätt anno 1696
   och renoverat anno 1697.


(Rubrik vänstra kartan:)
Geografphisch delineation öfwer Bängtzwika.

(Karttext vänstra kartan:)
Örnhuus rösa.
Här möter Walseboo ägor.
Hängele röösa.
Hornkuwe wattne.
Här möter Wästare Adzlerudhz ägor.
Siökijlen.
Hästenäset.
Mokårns rösa.
Moo kärn.
Kårpåås.
Bängz-wike watt-net.
Strånäset.
Nyfårss rösa.
Lilla Käringe wattnet.
Siön som kallas Stora Lee.
Stora Käringe wattnet.
Eedz ägor.
Sågh, prästen i Eedh tilhörigh.

(Under skalan:)
Schala ullnarum.


(Rubrik mitten kartan:)
Geometrisch delineation öfwer Bängtzwika
frälsehemman 1/2. Belägit på Wästgöte Daal Wedboo häradt och Eedh sochen.
Af kungliga rådet höghwälborne grefwe Nils Bielcke updra-
git crone äsättningh för oköpte räntorne.

(Under skalan:)
Schala ullnarum.


(Rubrik högra kartan:)
Geometrisch delineation
  och affritningh
  öfwer.
Fåränga 1/4 cronhemman.
Belägit på Wästgöte Daal, Wedboo häradt
och Giesäter sochen.
  Aff
kunglige redutions commissionen
befalt och ransakas.


              Notarum explicatio.
Littra.                                                                                                                                                                                     Qvadrat alnar. tunland. kappar. qvadrat alnar. pallmar.
   Fåränga 1/4 crone, nu frälse belägit i skogbygden, bytt medh herr Gustaff Stake och possideras nu aff fruu Hamfredh Stake, är
   eenstakat hemman, hwars
H. huusbyggnat befans wara mehrndeels behullne. Sammaledes och gärdzlegårdarne som äre omkringh åker och ängh mehrndeels in-
   om en stängzel och derföre icke så synnerligh månge.
J. Åkern är eensäde som består aff leerblandat mulliordh och inneholler,                                                                                          72554.        5.          6.
K. Noch mulliordh,                                                                                                                                                                        11372.                    26.
   Är någe lättbrukat iordemon som medh ett eller halfft annat paar dragare kann plöijas och såås korn, blankorn och hafre.
L. Ängen som medh åkerwallarne gör tilhopa aff inneholl 639398 qvadrat alnar, män då impedimenta som består aff liungh, måsse och annan
   odugeligheet blifwer afdragit, så är det dugeliga                                                                                                                                                                      506930.         18.
M. Är en liten kalfhage.
N. Skogen är liten i begrepet och på den nordre sidan owist deele, består till en deel aff stoor granskogh till gåhlefångh, bränsle och smått
   timmer tienligh.
   Muhlebetet är ringa förmedelst uthmarkens litenheet som består aff wallmark.
   Älliest är inge flere lägenheter, står och icke wijdare at förbättra emedan det alt wähl är åppodlat.                                        _________________________________________
                   Summa i åhrligt uthsäde är,                                                                                                                                        83926.         6.
                   Starr och måssblandat wallhöö,                                                                                                                                                                             506930.         18.

Afmätt anno 1696
och renoverat anno 1697.


(Karttext högra kartan:)
Här möter Backas ägor som är ett tårpp under sätegården Gillanna.
Sohlias ägor.
Odugeligt medh måsse och liungmark.
Någe sank ängh.
Lundz ägor.
Een wägh som gör deele emehlan et tårp skogen.
Här möter Lundz ägor.
Gammal broo.


(Över skalan:)
Schala ullnarum.