O5:61b(Rubrik:)
Geometrisch carta och delineation
   uthöfwer
Grimmerudh skatte crone 1. Belägit på Westgöte
Daal i Wedboo häradt och Steneby sochen.
    Aff
kungligh reductions commissionen befalt effter
nyie methoden ransakas.


           Notarum explicatio.

   Grimmerudh, bytt medh fru Kari
   Swenske. Är belägit på skogbygden.
A. Dess huusbyggnader äre effter bonde-
   wijs behullne. Gärdzlegårdarne
   äre och behullne som äre wähl månge.
                                                                    Qvadrat alnar. tunland. kappar.
B. Åkern är 5/6 säde och består aff leermulla,      229556.      
   Trädetz iorden där aff så blifwer,                     191295.         13.        21.
C. Noc mulliordh,                                                21046.
   Trädetziorden där aff så blifwer,                        17535.           1.          8.
                                                              ____________________________
   Summa i åhrligt uthsäde är,                                                    14.        29.
   Är godh bärande iordemon och såås
   korn, blankorn och hafre, men rågh
   såå skogen, kan plöijas medh ett
   heller halfft annat paar dragare.
   Ängar äre twenne, den
D. östre inneholler 258408 qvadrat alnar, det odu-   Qvadrat alnar. pallmar.
   gelige där aff blifwer,                                                   181600.           5.
E. Den westre inneholler 520800 qvadrat alnar, där
   aff impedimenta som består af en mås-
   se och mycken annan odugelighet, så blifwer                260400.           8.
F. Här till kommer åkerwallarne som är
   det mästa och bästa och inneholla,                               562236.         19.
                                                                            ____________________
   Summan på hööbohler åhrligen blir wallhöö,                                     32.
G. Skogh är här till gärdzle, bränsle, löf-
   brått, huustimmer och kaasningh
   effter nötorfft.
   Det är och et stycke skogh innom littra H, J,
   hwar om twistas medh Medbyn och
H. häfdar denne gården som säijes aff åll
   effter linien H, män
J. Wedbyns åboer willia disputera
   sitt deele effter linien J.
   Muhlebetet är magert och består i wall-
   mark, doch mäst bärris mark.
K. Een fårssqwarn medh twenne steenar
   som mäst går hela åhret när icke
   stoor tårka heller hårdh winter är.
L. Fiske i en skoghzkärn som och i een
M. åå, dock icke synnerligh dugse.                                                stänger.
O. Humblegårdh om,                                                                      330.
P. Noc twenne små dito nys lagde och ännu
   icke dugse.
N. Twenne kåålgårdar.
Q. Een Swijnehage.
   Och älliest inge flere lägenheter, kan
   icke heller mehr förbättras.


(Karttext:)
Lammskärs ägor.
Bränd röös.
Dyfle kärn.
Twiste platz.
Här möter Medbyns ägor.
Slångas ägor.
Gäddekärn.
Biörkeskogh.
Rubbat.
Bärrijs mark.
Granskogh.
Möter Österbyns ägor.
Wallmark och ungh granskogh.
Bärrijs mark.
Ungh skogh.
Möter Bergiannas ägor.
Grimmerudz måsse.
Wallmark.
Myr.
Wallmark.
Backe.
Swagh ängh.
Steenbacke medh eene buskar.
Måsse.
Måsse.
Wall mark.
Skähligh godh ängh.
Tuwut.
En odugeligh backe.
Odugeligt.
Tuwut.
Tuwut, ilak och nästan odugeligh ängh.
Någe tuwut.
Een godh sijk eller änge drågh.
Här möter Gapungebyns ägor.
Här möter Bröötegens ägor.
Skähligh godh wall.
Tuwut.
Någe tuwut wall.
Jämbn wall.
Tuwut.
Här möter Dyngewijks ägor.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.

Boo Kempen Sköldh.

Afgiort anno 1696 och
renoverat 1697.