O6:11

 

(Rubrik:)          Åhs Häradh     Åhs Sochn                       
                   

    
 Notarum Explicatio                                
                                                                               

    A    Fruughårdz Sätterij, Rentar        <...>                
           Ett åhrß uthsäde                        <...>                                        
           Annat åhrz uttsäde                    <...>
           Engh som thedh eena åhrett bergas kan, medh gierdes höö,
           Belöper sigh, När medelmåttigh gräßwext ähr   <...>
           Och dedh andra åhret drager öfuerens medh dedh föreskrefna
    B     Herregårdz gierde, blifuer vttsäde                              7        tunnor
    C     Noch dedh andra, Herregårdz gierde, vthsäde           6 5/6   tunnor                                     
    D     Ladegårdz gierde, vttsäde                                        10     tunnor
    E     Noch dedh andra, ladegårdz gierde, vttsäde            11     tunnor
    F     Een wreet, hafer jordh vttsäde                                 5       tunnor
    G     Landaskogz engen, drager höö åhrligen                 150        laß
    H     Norre2 engen, höö åhrligen                 
    I      Herregårdz Maaen drager till groftt höö                     20        laß
    K    Hesthagen
    L     Koohaghen
    M    Humblegårdar twenne små, Och denn ene bruckas wij-
           dare förbättringh till <...>
    N    En trägårdz kiellare som nyligen grafuen ähr
           och kan framdeles komma een bygning öffwer
    O    I ladegårdz gierde littera D ähr åcker, lyder till Håla
          
          Under thenna herregårdh, ähr skiönn granskoogh och ungh Juu-
          reskogh. Och finnes råådiureghång, harar, kiäderleeck, och
          Orrefugell, Någorlunda efter skogens stoorleck och innehåld,
          Sedan hafuer her i sundett, eller ådran, tillfö- rende wa-
          ritt eett förnembligh fißke, Effter som siöön ähr så öfver-
          flödatt, Hafuer fißken sitt wijda rum, breedt weedh
          sundet, att komma uthur den eena siöön och i denn
          andra. Hwarföre han icke kan så myckitt bekommas  såsom
          tillförende, uthan efter tijdzens lägenheett, står någorlunda
          till att winna. Fins her och någott, fißkewaatn till Frugår-
          den, som ähr medh Katizer, Stoort waß benemd, beliggandes i
          Wäner, på Sågaregårdens eenskyllte farwatn. Fleere com-
          moditeter och lägenheter, fins intett till denne herregårdh
          på eenskyllta ägor mera, hwillka willkor och lägenheett, gran-
          neliga medh flijtt afmätte och describerade ärho.  Notarum Explicatio

  

    P    Hafregiärdhee frellsehemman               
          Vthsäde öfwer altt                                5 4/6   tunna
   Q     Ett åhrß utsäde                                    2 4/6   tunna                                                               
   R     Annat åhrz uttsäde                               3        tunna
   S     Engh hema omkring gerdh höö                         13         laß
   G     J Landaskogh engh till höö
           
           Mulebethe och wedafångh , tillijka
           medh ther andra hans naboor, flee-
           re nyttigheeter ähr intedt till finna
           till samma hemman eller gårdh.
           


(Karttext:)   


Tegell ungnen
Tegell Ladhan
Gam mall ödeß åker vthsäde 1 2/6 tunna
Norre giärdhes- Engen, Temmelig godh moßwalz eng  medh alebuskar och någott till granskog
här kommer all Noorums bydz äghor emott, på thenna sijdan
Beetes wall
Wedekast
Lacus Wäänerr
Ladhegården
Skarpp Leerjordh
Blåå Wåmman
Sånd Räffwell
Scala Ullnarum
bergh
Godh Engh
Någott Sancktt kiärr
Skarpp Lerjordh
Här kommer Tompten, emoott, och sedhan Stoora Skoogen tagher här weedh.
Speeckelera
Koohaghen Jbland små kierr, och Skogh
Brandz Fiäälen
Landha Skoghz Engh, och hafuer heela Noorums byy, sina ägor her
    vthi, som ähr Noolegården, Älekerret, Håla, Backa, Wråna, Baggerompa, Tomptan
    och Hafregiärde, ähre dhena hårdhwalz Engh, med ungh Eekeskoogh Skiöön,
Sanckt kiärr,
Wåått Engh medh kiärr och aleskogh
Wåter och Tufwog Wald
Små skogh
hästhaghe tufwogh waldh,
Tuffwogh och Sanck Wall.
Sunndhett eller Åårhan
här stå tuenne kattzeler
Landha Skooghz Engh, och bruckas till Fruugårdhen, och tämmeligh goodh Måswals Engh, myckitt medh
    Aleskogh och Eeckeskogh Jblandh,
Lacus Dätter
Wått Wall
Såndjordh
Ladhegårdhen
här ähr Kattizers Staandh.
humblegård, träädgårdh,
Hård Waldh
Kalfuehage dock myckit wått och sanck, herregården till stoor skada
Sänd ååß
Fruugårdh.
Skill nan emellon Fruugårdhz Engh Och Noorums Byengh
Thenne Engh kommer till Älekerrett och Tompten
här haffwa Noorums Byen tillförendhe bekommit Rörhwas, eller starrgräsz men nu förderfwat af siöön.
herregårdz Ladhan
här suarar Oorebergz Engh eemott, wedh sin Skilna
Slätt hårdh waldh,
Herregårdhz Maaen doch någott wåått, medh aleskog
J lijka måtto, dhetta till herregården, Men nu fördiupp,


1 Sidan opaginerad.
2 Härefter gierdes överstruket.