O6:102-103(Rubrik:)        Daall    Wijdboo Häradh    Eedh Sochn  

        Notarum Explicatio 

    A      Såndhåcker frellse heman                          1 
    B      Vhtsäde öffwer altt                                     12     tunnor
             Eht åhrß uttsäde                                         8     tunnor
    C      Een engh ödheßgården benemd                 38     laß
    D      Een engh heter Wallen, finneß igen tilbakz
             på arcket. Littera D folio                             6      laß
             Wåått engh Carlebo benemd, och ligger longt upp
             wester från gården, När hon kan bergaß
             för wattn, bekomme starr                          
5      laß
             Een utjord i Norghe rentar ½ Rigzdaler
             heeter Ackrilbön drager höö                       
3      laß
             Norr i skogen ligger een beteßwall, heeter
    E       Skadebergh, Nock een beteßwall heeter Moln-
             nerödh, medh  små granskogh, och ähr ther een
    F       foottquarn, finneß och igen Littera F. folio <...>
             Engh öffver alt åhrligen, medh gierdeßhöö   60   laß
   

             Och hafuer thenna gårdh, Skiön och tarfue-
             ligh skogh, dock medelmåttigh timberskogh,
             Tarfueligh löffskogh, och gott mulebete
             men lititt fißkewatn, som will någott belöna,
             J Perßekenneß siön fleere lägenheeter ähr
             här inthedh till att bekomma.


   
       Notarum Explicatio 

    G      Giöranröödh Nybygge.                          
    H      Vhtsäde öfwer alt                                     5/12    tunna
     I       Engh öfuer alt, till höö                            3          laß

             Och
kan thetta torpp inga
             wijdare förbättringh bekom-
             ma, än thedh som jn om
             sanck, och stöör ähr.           (Karttext:)


Nybble proxime
Elack Skleenwals engh medh skogh och backar
Hästhage mädh skoog och bergh,
Nybble äghor löpa alt här emott på Norre sijdhan, både medh åcker och engh,
Een Rååsteen heetr Hööna,
Koohaghe, medh granskogh, och kiärr Jbland och någott till bergh,
godh eng
Skatte torpp Steenz Åsen benemd
Beteß wall med skog kier och någott bergh
Slätt Skeenualz engh
Ett bergh heeter Winterkullen
Een högh Steen, står uppe
Speckeleera medh mull beblandat
wall medh liungtufuor
Een engh heeter Ödhesgårdhen, myckitt mädh höga Backar, och diupa daalar, Skarpp Skeenwalz Engh
    medh någon små skogh iblandh.
Uhttmarck , mädh Tämmeligh Skön skogh, dock Ringa Furotimber, Myckitt mädh stoora bergh,
    och Moraß eller kierr iblandh
Eng lada
Eng lada
Skeenwalz eng, medh backar och kallas Ånäßett
Skeenwalz backar,
Ulfsröd skatte
1
/4
Nederlagt steen Tollebergh, benemd.
Westre Höghsätter Suarar emoot på thenna sijdhan,
Sörby frelße gårdh proxime
Mäleby, kommer emoot på thenna sijdan
Lija åhn
Skogz wägh
Een Sten ligger i en daal
Een nederlagt steen,
Denna engh brukas till Vlffz rödt,
Disputerligh Rågångh
Engebacke
Stoora bergh och onyttigh marck her vtöffuer, ringa eller ingen skogh,
elack beteß hege med berg
nyrögt  Stubbeng
Eelack engh medh höga backar och daalar,
1 Omkullslagen Steen i Rödmåße
2 och ther ifrån i Räftdalz kulle
3 Ther ifrån i Rootebäck ther från till een Siöö heeter
4 Perßekennet och ther eet wadewarpp till samma gård.
5 Vthur thenna siön, till Skåttbacha kiänn, och sedan efter Röda prickerna.
Speckelera med sogjord
Mäleby ägor Proxime