O6:105(Rubrik:)        Dall    Wijdboo Haradh¹    Edh Sochn  

        Notarum Explicatio 

    A      Bäncktz wijkan frellse heman                                1/2
             Ehtt åhrz uhtsäde                                                2 1/2    tunna
    B      Vhtsäde öffwer alt                                              3 9/12   tunna         
    C      Engh ingen, uthan ondh ödheßgården benemd     8         laß
             Och elliest kan någott bergaß till staar-
             walld på utmåßar när medelmåttigh
             wåttåhr ähr, Elliest finneß her sköön
             aspeskogh, Sampt biörkeskogh, medh
             hwillkett thee bekomma löff till nöd-
             torften, och fins på föreskrifna ägor
             temmeligh timberskogh eller fuuro-
             skogh, och någott fißkewatn uthj
    D      Bengtz siöön, Men vthj thee andra
             små skiögar ähr ingen fißk till finna
             vthan i stoora lheedh, och ähr för diup
             strandh, medh höga bergh omkring.
             fleere lägenheter ähr här jnthedt
             till thetta heman som uthspanas kan
             ähn thedh som medh flijtt beskrifuit ähr.(Karttext:)


Elack quarn
Engh medh ungh eeckeskogh och buskar
Lacus Bengtsiöön medelmåttig fißke siöö
Stoora bergh och någott skoogh,
Stoora Mökenne
Lacus Stoora Leedh
Skeen uall
Lille Mökenne
Sandmåße
Swagh jord eller steen sånd
Kalffwehage
Här emellan Förfaller Jnthedh annat ähn Stoora bergh, och onyttigh Marck, Och någon skoogh Iblandh
    mädh måsar och kieer,
wall
odugligh siöö
Här vhttöffwer ähr Stoora Skogen medh Timber bekomma och ligger dhenna gården fierran från Bydz
    vttji Willandhe Skoghen.
och föres stoort Timber igenom denna åran
elack wall
Kier och små skogh
Longsiön odugelig
Ödegårdz siön
Beetes Waldh medh myckitt Höga bergh och någott skogh,
Stoora Kiäringha Siöön,
Stötte fors
Lilla Kieringa siöön¹ D.v.s. Häradh.