O6:11


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn    

  Notarum Explicatio 

    A      Knullen   frellsee hemman          1/8     
             Vhttsäde öfwer alt                              1  3/12     tunna
    B      Ett åhrz vtsäd  e                                      5/6       tunna
    C      Engh åhrligen                                    11          laß
    D      Beteßhagar
    E       Eeen beteßhage, som tillförende hafuer
             warit engh, men nu förgången af skog
             och ähr ingen bärende wall, vthan elack
             Måßwall. Och kan finnas någott, till
             fißke, När som der om beflijtas, Mera
             lägenheet ähr ther icke, till samma torpp.

    F      Och hafuer siön tagit bort den förnim-
            sta engen, hwilken engh, icke kan på longt
            tijdh förbettras.

             

            
     
(Karttext:)


Här på dhenna Sijdhan tagher Quarnnebäcken wedh medh sina äghor,
Lacus Wäner
gierdeß engh
Här vtöfuer kommer Stoora Skogen emoott
Beteßhage mest bergh och onyttigh marck
Koohage eller beteß marck
Beteßhage full med skogh
backe
Berg sogug jord
bergh
Engh medh steen
bergh
elack gierdeß engh

beteß hage myckit medh bergh och skogh
Söder her ifrån ligger Höönßema,