O6:14


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn    

  Notarum Explicatio 

    A      Halla frellsee heman             1/8     
             Vhttsäde öfwer alt                              1            tunna
    B      Ett åhrz vtsäde                                         4/6     tunna
    C      Engh öfver alt åhrligen                       10          laß
    D      Beteßhage medh små skogh och
             mycken stoor bergh och hafua sitt
             mulebete på Herrens skog och vtt-
             marck, tillijka medh tarfueskogh 
             Mera wilkor, ähr intedh till tetta
             torpp.         
            
           

           

(Karttext:)


Biörßtorpp swarar emoot på denne sijdan.
Lilla Stockewijkan på denne del, medh sinn engh,
Skarpp beteß- hage medh små skog och myckit onyttige bergh,
backar och berg
Aßarztorpp kommer her emoot medh sijna ägor
backar och små Skog
Gierdeß engh medh Skogh och några bergh
Måßwalz engh
bergsugogh jord
engewall, full med aleskogh
Herrans skogh möter her emoott,