O6:16-17


(Rubrik:)        Åhs Häradh    Nähs Sochn.   

  Notarum Explicatio 

    A      Sågharee Gårdhen  frellsee hemman       1
    B      Ett åhrz vttsäde                                       3             tunnor   
             Vttsäde öfwer alt                                    4  1/2      tunna
    C      Engh åhrligen till höö                             22          laß
    D       Och then förnemsta engen hafuer siöön aldeles
             förstördt, Så att, ther ten besta engh, warit hafuer,
             ähr nu stoora siöön, ther hooß hafuer her till-
             förende, warit eet förnembligt våår, och höstfißke,
             Men sedan siöön, bleff så förhögt, ähr icke eens,
             wårdet, såsom thedh tillförende warit hafuer,
             Så kan lickwell bekommaß iblandh, hußholdet
             till godh understödh, och bijståndh. Nödtorftigh
             wedeskogh, och någott smått timber, kan her,
             finnas, Sampt mulebete, Mera willkor och
             lägenheet ähr intedh till thenna gård.

    NB     Katizer Standh, till Fruwgårdhen stoor waaß benemd
    E       Beteß holmmar och vhtmarck
    F       Humblegårdh, när han weedh mackt hålles    4
1/ lb1
           

    
      

(Karttext:)


Lacus Wänerr.
Aleholmen mest berg
bergh
Shillnan Emellan Såghareghården, Och Haghen.
Dragz bäcken.
Vhttmark, dock Mäst bergh, Och myckit onyttigh marck, Sampt och temmelig skön granskogh,
    Men till Mulebete ähr tenne plan myckit Skierff och Swagh
bergh
berg
Walbergz udden, ähr intedh Synnerligit beete vtan mest berg och backar eller steen
Biörk hålmen mest berg
berg
bergh
bergh
Här hafuer och, lengesedan tillförende waritt engh,
men nu aldeles förderfwat aff siöön.
Här hafuer tillförendhe warit engh, Och nu ståår her, Kattizer Stoora Waß benemd,
Koohage medh bergh och skogh
Beteßmark och hafuer tillförende warit engh, och finneß odogeligh
Skarpa skeenwallen med någon små skog och ecke skog ibland
kier
kier
Slätt Skeenewall
Elack Skeenwals Engh eller bren- nebackar, Myckitt medh Steen, och backar, sampt Skogh
Kalfue hage med steen
Här Suarar Kijlen emoott Medh sijna Skillnader.
örjord
Skiön granskogh
elack och wått Sågjord
Gierdeß- lind, eller wall någott med skogh
Eekeetorpp proxime medh sijna ägor
Wäners Nääs kommer här emoot, Medh Sijna gårdz Skillnader
¹ D.v.s. lispund.