O6:18


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn.   

  Notarum Explicatio 

    A      Quarnnebecken frellsee hemman       1/8    
             Vhtsäde öffuer alt                               1  1/2       tunna
    B      Ett åhrz vtsäde                                   1             tunna
    C      Engh åhrligen till höö                         10          laß
    D      Beteßhage medh berg och skogh
    E       Koohaghe medh berg skogh och moraß,

             Nödtorftigh tarfueskogh och mulebete
             Intett sogeligit fißkewatn, weedh
             deß strandh, mera willkor ähr intedt
             till wijdare att wedergiöra.
   
    F       Een åckerwreet, som siön hafver aldeleß
             förderwat, Hwilken wreet siön stiger
             öffwer hwar gång han flödar inn.         
            
           

           

(Karttext:)


Lacus Wäner.
Elack Vhttmark Medh många onyttiga bergh och ungh granskog
Mestedelz berg
Beteßhage medh kier och aleskogh
Rööstorpp Proxime,
berg
röth jord med sand och mull tillhopa
berg
gierdeßwall med aleskog
Beteßhage medh temlig berg och något granskogh,
Elack Måßwallz eng med små skogh 
Här fins backar och skog
Här tagher Vttmarcken Weedh, eller Stoora Skoghen
Wäst Söder her ifrån, Swarar Knullen emoot, med sina ägor