O6:19


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn.   

  Notarum Explicatio 

           Biörstorpp frellse hemman        1/4    
           Ett åhrz säde                                     2  3/12      tunna
           Vhttsäde öfwer alt                             1  1/2      tunna1
           Engh åhrligen                                   16          laß
           Beeteßhage
           Koohaghe 

           Nödhtårrftigh mulebete
och tarfweskog
           men mestedeelz odugligh fißkewatn, weedh
           deß strandh, mera nyttigheeter ähr
           [ähr] her intedh till att finna.
            
           

           

(Karttext:)


Stoora Stockewijkan, tager her emoott medh sin egendom, hwilkett lyder under Wänerz Näß
Lacus Wäner
Koohage medh backar och små skogh,
Stoora Uhtmarcken medh berg och skogh på denna sijdan
Engh medh små aleskog Måßwall
Kier medh aleskogh
Beteßhage medh skön granskogh och furoskogh
Rößtorpp möter på denna Sijdan medh sijna ägor,
Mulljordh.
Godh enge- wall
gierdeß eng medh ale- skogh,
med örejord beblandat
Här kommer Herrens, Skogh emoott,
 


¹ Utsädesuppgifterna är sammanbundna med ett kryss vilket antagligen innebär att de ska byta plats.