O6:20-21


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn.   

  Notarum Explicatio 

    A      Frössiöö frellsee hemman           1/4    
             Vhtsäde öffuer alt                               3  9/12    tunna
    B      Ehtt åhrz vttsäde                                   2  1/2      tunna
    C      Engh åhrligen                                    15          laß
    D      Elack beteßhage eller fäägata
    
             Och finneß her hooß the förteck-
             nade öjar eller skiärar, Halla,
             Hååla, och Wänan, Hwilkett fißke
             brukaß aff, några gårdar, under
             Fruugården, såå well som Kyrkiebyen
             Som under Hans Greffwlige Exelens Felt
             Herren ähra, till theß man kan finna
             skäligare orsack, till att förandrat
             Her till hafua thee i Kiyrkobyen, bru-
             ka samma fißke för een häfft, der uppå
             eßom oftast hafuer klandras, efter
             som der emellan finnes någon mörck
             skilna.Nödtorftig tarfveskogh mulebete
             flere nyttigheter fins intedt.
             till thetta torpp eller heman.
   
       
 
Notarum Explicatio 

    E      Frössiöö frellsee hemman           1/4    
             Vhtsäde öffuer alt                               2  3/12    tunna
    F      Ett åhrz vhtsäde                                   1  1/2      tunna
    G      Engh åhrligen                                    13          laß
    H      Een litin beteßhaghe 
    
             Och ähr detta heeman vthj lijka
             deelacktigheet, efter gårdens stoor-
             leek, både, medh fißkewattn mule
             bete, så well som till nödtorftigh
             tarfweskogh fleere lägenheter, ähr
             här intedh till förbättring ähnn
             som Specificerat ähr.


Notarum
Explicatio 

    I        Pucketorpp frellsee hemman        1/8    
    K      Vhtsäde öfwer alt                                2             tunnor
    L       Ehtt åhrz vhtsäde                                 1 2/6        tunna
    M      Engh åhrligen till höö                          10           laß
    N       Een litin beteßhage
    
              Eedslikest ähr thetta heeman,
              efter sin stoorleck och renta
              vthj alla Commoditer med fißke
              och skog, Lijka deelacktigh.
         
 
         

           

(Karttext:)


Wänan
Lacus Wänerr.
Her suarar Carlstorpp emott medh sina ägor,
Fuuröön
Halla
beteßwall
Kallfue haghe myckit med steen
Måßwalz engh, medh små skog
Hååla
Medelmåttigh godh gierdes engh
Räfznäß udde
bergh och backar
Speeke- lera
Skattegårdharz Faarwatn J Kyrckebyen.
backar och skogh
Boodh udden,
Skarp Speeke lera
Mulljord
Leerjord
Måßwalz engh medh små skogh,
wall med ale bu skar
Speckelera och mull,
här komma skattegårdz äghor J kyrckebyen emoott.
Måßwalz engh och tillijka med skogh,
Engh
Här tagher Herrens Skogh och utmarck weedh, många onyttiga bergh iblandh, och Skierft Mulebete
Skarp Spekelera
Engh
Ett keller ståår på högt bergh, och wijsas, såsom Röda prickirna gifua tillkenna.