O6:23


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn.   

  Notarum Explicatio 

    A      Ooreebergh frellsee heman            1  
             Vhttsäde öffuer altt                             8   1/2     tunna
    B      Ett åhrz vttsäde                                   5   4/6     tunna
    C      Engh åhrlighen                                    64          laß
    D      Koohage
    E      Beteßhaghar

             Nödtorfftigh mulebete utt-
             marck och tarfueskogh, Någott
             fißkewatn till betarf, enär
             man sigh der om beflijtar,
             fleera Commoditeter ähr här
             jntedh till att upfinna, som kan
             landa, till thenna gårdz nytta
             och gagn, som någon tijdh
             befinnaß kann.
             Och ähr alt Eensädes jordh, och ähr
             vträcknadt, twenne deelar åhrligen
             brukas, och tredingen trädeß jord,
           
            
           

           

(Karttext:)


Stora skoghen Proxime
Eelackoch tufuogh gierdeßwall
Koohaghee Medh Bergh, Skogh och kierr, Sampt ungh granskogh
Elack rödjord medh berg Sogh,
Gierdeß wall med små buskar
Gierdeß wall med Skeenwallz backar och små skogh
Wägen
Swag och berg sågigh jord i detta gierdet
Gierdeswall medh backar och små skog,
Beteß hage full medh bergh och skogh,
Beteß hage myckit medh bergh och baka
Här kommer Skattebönderna i Kiörkeebyn emott medh Sinn skilna, hwillken skilna, skall wijdare,
    framdeles Ransakas,
Godh och slätt enge wall,
Good Spekelera något med mull beblandat,
Godh wall
Här kommer herrens gårdhz Engh, emott, Boandeh i kiyrke- byen, Tomptan benämd,
    Huilken swarar her till medh sina ägor.
Godh lerjordh og någott medh mull beblandat
Goodh Måßwalz engh, Åch något medh små aleskogh, och Ecskogh ibland,
Här neder hafuer Siön, tagitt någott, bort aff engen.
Lacus Vätterr.