O6:3  


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn      

  Notarum Explicatio 

A      Noolegårdhen   frellsehemman        1/2
B      Vttsäde öfwer altt                          3 1/2    tunna
C      Ett åhrs vttsäde                             2  2/6    tunna
D      Engh åhrligen till höö                    18         Laß

         Och hafuer denna gårdh, nödtor-
         ftigh mulebete, på skogen, eller vtt-
         marken, sampt tarfueligh wedefång
         Men icke till någott wijdare hygge,
         ähn som efterlåtit blifuer på
         herrens skogh, eij heller något fiß-
         kewatn på theß gårdz ägor, flere
         nyttigheeter fins ter intet.
         Engh i Lhandaskogh littera G.


Notarum
Explicatio 

E      Skuulebodha en Backestuffwa       
F      Vttsäde öfwer altt                      2          skeppor
G      Ett åhrs vttsäde                         1  1/4    skeppa
H      Engh öffwer till höö                   1         Laß

         Till tetta torpp, fins ingen me-
         ra willkor ähn in om hams
         och stöör ähr.


(Karttext:)

Herrens skoogh här vttöffwer
Enge wall
Kalfue hage
Älekierret proxime
Gierdeß engh
Temligh godh engh medh aleskogh och granskogh,
bergh
På thenna sijdhan Fallas äghor emott
backar
Här tagher herrens Ladegårz Gierde emott