O6:32-33


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn.   

  Notarum Explicatio 

    A      Stooreghården frellsee heman                       1  
             Vhttsäde öffuer altt                                   18  1/2     tunna
    B      Ett åhrz vttsäde                                           9           tunnor
   
C      Annat åhrz vttsäde                                      9   1/2    tunna
    D      Een litin wreet, belegen in till Fißkaregården  <...>
    E      Nock een wreet, Gryttzwallen benemdh       <...>
    F      Item en wreet, hafuer tillförende warit till Hafre
            jord, och ähr nu ödelagt, och kan intett bära säädh, och
            ähr intett annat ähn rödh miöllsandh, och örjordh,
    NB    Engh öffwer alt åhrligen till höö                  60          laß
   
    G      Skogh och uttmarck, ähr her intedt wijdare, ähn
             som in om Skillnan kan finnas belägett,
             Nödtorftigh
fißkewatn, kan her finnaß, uthj
             Wäner, så well som i Dätterz watn, till huushålz bijstånd,
             Fleere Commoditeter ähr her intett, till thenna
             gårdz förkoffringh, Meer än som Describerat ähr.
    H      Noch een skiötetegh som lyder till Fißkaregården, som,
             tillförende Annoterat ähr. wedh gårdzenz beskrifningh.

           

           

(Karttext:)


Lacus Wänerr
Här kommer Herrens gårdh i Lundhen emoott, mädh sijna enskyllta äghor, altt till Vätterr.
Medhellmåttigh godh mås- walz engh, medh aleskogh och några små backar
Här finnes Skillnan emellan Skattegårdz äghor, i Halleby, och Stooregårdhen.
Skintra
Engh medh Skoog, och Stoora Bergh iblandh,
Engh medh backar, och myckin Eeckeskoogh hwilka ecker nock sambligen, förbrenna, bortt gräßett.
backe
Kalfue haghe medh Eckeskog och backar
Skarpp Leerjord,
Holmesiär
Lacus Dätterr.
Leerjord
Fiskaregårdhenz Engh på thenne plaan,
Fiskaregårdhen och Rhååtz Gärde på thetta rum
Kålgård
Nylagt humble gård
Speckelera
Halleby, Fiskaregårdhens, och Rhååtz uhtmarck.

Här emellan, ärho Skattegårdhs äghor, i Halleby, belägna, altt inn om Skillnadhen.

Och ähr denne ödelagt wreet, och kan brukas till skrijn engh,
Stoora Bergh.
Här finnes Stooregårdens Muulebete, medh temeligh Sköön Eeckeskoogh.
Lacus Dätterr.
Toomåssce och bruckas någorlunda till mulebete,