O6:4 


(Rubrik:)        Åhz Häradh    Nähs Sochn      

  Notarum Explicatio 

        A      Hååla   frellsehemman               1
                 Vttsäde öfwer alt                      7          tunnor
        B      Ett åhrz vttsäde                          4  4/6    tunna

                 Och hafuer denna gårdh een åcker
                 belägen i Ladegårdz gierde wed Hafre-
        O      gierdeß  gierßgård, som ähr littera O, folio <...>
                 Och hafuer denna gårdh engh i
                 Landaskogh Engen temligh god
                 engh och drager höö åhrligen
litteraG      Till                                          35         Laß
                 När medelmåttigh gräßwext ähr

                 Skarppt mulebete, Och ingen wij-
                 dare skogh, ähn medh loff skeer,
                 opå herrens skogh, Till thenna
                 gårdh jngen wijdare fördeel
                 till att förbättras medh.
        NB    Humblegård när han bär wall   1 lb1


Notarum
Explicatio 


C      Aleekerrett frelseehemman          1/2
         Vttsäde öfwer altt                        3       tunnor
D      Ett åhrß vttsäde                            2       tunnor
G      Engh Uthj Lhandaskogh, Tillijka
         medh sijna andra grannar, och
         kan bekomma höö åhrligen        13      Laß

         Medh skogh och mulebete, påå
         herrens skogh, men fißkewattn
         Intedh, fleere nyttigheeter, ähr
         här intet till att bekomma.(Karttext:)


Här tagher herrens skogh, emoott, altt till Fröössiöö.
Noolegårdhen proxime
Kalfuehage
Backar
godh gierdeß wall
Skarp leerjord
enge wall
enge wall
Leerjord jord
enge wall
backe
Her tagher Ladhegårdz gierdhe emoott, på thenna Sijdhan1 D.v.s. lispund.