O6:48-49


(Rubrik:)        Åhs Häradh      Åhs Sochn

  Notarum Explicatio 


    A      Skiöredhtt frellsee heeman                 1
    B      Vhttsäde öffwer alt                          24    tunnor
    C      Ett åhrz vtsäde                                12    tunnor
   
D      Annatt åhrz vtsäde                          12     tunnor
    E      Engh åhrligen till höö                        20    laß
    F      <...>                                               1
0    laß

            
             nödtorfftigh mulebete och ingen skogh
             Fißkewatn i Dätterz siöö, någorlunda
             till hielppz bespißning när så lyckan
             ähr och tijden kan medgifwas,
             flere nyttigheter fins intett till tenne
             gårdh ähn granneligen antecknatt ähr.
            


(Karttext:)


På thetta Ruum begynnas Sundz åßen.
Kieelja äghor, Näst på thenna Sijdhan.
Myckitt Tuffwogh Engh, medh Jungwaldh, ganska ringa gräßwext,
Alla thessa Enghar ärho suåra myckit medh tufwor, och ganska ringa gräß bärande engar,
    och haffwer Siöön, förderfwat den förnemsta och bäran- de wallen, både gran- narnas
    så well som herrens gårdh.
Någorlunda godh Tuffwalz Engh,
Grannarnas Engewallar, som finnas här, emellan, vthi alla thee rum, som finnas thooma wara.
Speckelera
Här komma Åßenz Engewall eemoott, Huilka gårdhar suara till all thenna skillnan, medh sina äghor
godh lerjord
Bijdzens Ååcker här emellan,
Lacus Dääterr.
wåått leerjord med mull beblandat
Skiöredhtz by¹
Och finnes, uthi dhetta gierdet myckitt ringa, och suagh Engh, medh Fungwalz tufwor, eller Skeenwall
leerjord
Grannarnas Acker Förfaller, altt här vthj thee, öpna rum, som emellan finnas,
Skarpp leerjord
Skarpp Engh
Nårsa åån.
Bäck
Lilla Åån.
¹ I Skiöredhtz by är 5 gårdar inritade men bara en av dem är beskriven i Notarum Explicatio.