O6:52-531(Rubrik:)        Åhs Häradh      Hååhle Sochn.

  Notarum Explicatio 


    A      Håålee frellsee heemman                        1
    B      Vhtsäde öffwer altt                               16 1/2    tunna
    C      Ett åhrz vttsäde                                      8 1/2    tunna
   
D      Annatt åhrz vtsäde                                 8          tunnor
    E       Medelmåttigh godha enghetegar            <...>
    F       Engewall, medh liungtufwor, och små buß-
             kar, Någott slåås, och mest beteßwald  <...>
    G      Engh öffwer alt, åhrligen ondt och gott  28        laß
           
            
Nödtorfftigh mulebete och skogh ingen.
             Icke heller fisskewatn.
           
             Ett quarnefalle hafuer i åånan, tillfören-
             de bebygt warit, men nu affklagat, aff grannarn
             na, efter som thed giorde watndemninghh,
             på åcker och engh, flere till thetta hee-
             man och gårdh, ähr här intedt, till att finna.
             Som han ther aff, förbetras kan, ähn
             nogja beskrifwitt ähr.

            

(Karttext:)


Bråtz Engen, Buskar och tufwor och kan på några parckar få gräß
Roghlanda Byy2
Pastoris äghor J Säärsta proxime.
Boobergz holmen
Medelmåttigh goodh Engh
engh
Stora bergh
Bråttz engen och lijka så buskogh
Bydzens Enge wallar
backar
sandbackee
godh eng
engh
Quarne daam odugligh.
Wallengen
engh
Hååle Kyrka.
enge
Suag leer- jord
Wall Engen
engh
godh leerjord medh mull någott beblandat
Håålee Byy3
Torpp wallen.
enge hage
godh leerjord och någott mull
Torppa gårdhar4
engh
eng
Bydzens Åcker.
god wall
Suagh leerjord
godh wall
Medelmåttig godh engh, dock tufwor
Slätt fnug- wallz engh, lijkwell något medh tufwor,
god eng
engh
bvßkar och tufuor
Beteß Waldh, medh tuffwor, och små buskar
Och kan några Engeparckar finnas, dock Elack Fnugwaldhz gräß, eller Måßwallz tuffwor.
ähr rögt till walle bråt
engh,
Beteßwall medh bvskar och tufwor,
Här förfalla grannarnas Wallar emellan, så well, som Åckrar, vthi alla thee rum, som finnas wara belegne och
    Och öppne ståå, men herrens gårdhz äghor, ähro Afmätte uthi sitt wissa rum, alnnetaal, såsom the på
    Jordhen beliggande ähro.
tufwor och bußkar Lille Eeckullen,
Beteß wald, medh buskar och liugg tuffwor och några små parckar som kunde bruckas till slåtter,
bußkar och tufwor Olz engen,
Steenkulla Engen, Elack engh, medh tuff- wor och bußkar, och slåås thedh, som förnemst finneß
    och thed andra till beteßwald,
Allmeningen Bydzens Engh, med tuffwogh waldh.
Allmeningz Engen medelmåttigh godh engh, lijck- well tufwogh waldh
1 Sidan är opaginerad.
2 I Roghlanda Byy är 4 gårdar inritade men ingen är redovisad i Notarum Exlicatio.
3 I Hååle Byy är 8 gårdar inritade men bara en är redovisad i Notarum Exlicatio.
4 I Torppa gårdhar är 2 gårdar inritade men ingen är redovisad i Notarum Exlicatio.