O6:56-57


(Rubrik:)        Kållands Häradh      Kieedhoms Sochn.

  Notarum Explicatio 


    A      Aggetorpp frellsee heman               1
    B      Vhtsädhe öffwer altt                        22  1/2    tunnor
    C      Ett åhrz vttsäde                               11  1/2    tunnor
   
D      Annatt åhrz vttsäde                         11            tunnor
    E      Engh åhrligen till höö                        20         laß
   

             Och hafuer detta, offwanbemelte heman, till-
             hopa, medh andra fleere gårdar, höst och wår,
             I warpp sijlefißke, vthj theße åttskilloga
             skiärar, eller små öjor, som efterföljer.
             Hööle                                               1   warp
             Bäärön                                             1   warp
             Hamnön                                           1   warp
             Skräpplingen                                    1   warp
             Greeta                                             1   warp
             Rällingen                                          1   warp

             Hwilkett fißke kan somliga åhr, finneß till
             bijståndh vthij hußhåldet dock icke till att
             selja någon, Men eljest finß i synnerligit
             fißkewatn till samma gård, Sedan som siöön
             blef så högh medh watn, förty han hafuer
             giort stoor skada på enger, som hafuer tillför-
             rende gifuitt grääß, men nu diupa siöön.
             Öster, her ifrån, ähr eet qvarnestelle, och hafuer
             tillförende warit bebygh, men nu öde, Skeett-
             klöffwan benemd
    F       Engetegh som brukas hwart annat åhr, och är
             gräßkiffte medh grannen, eller näste nåboer, till 1 laß
             Till detta heman ähr nödtorfftigh mulebete
             och ingen skogh, som kan beskrifvas till thetta
             heman, Mera lägenheet ähr här Jntett meer
             ähn Specificerat ähr.
       Kiedoms måße, huilket Descriptionen finnes på andra sijdan om bladet.
     
      

    G      Aggeetorppz tompt frellsee heman    1/4  
    H      Ett åhrz vtsäde                                  5  1/6   tunna
    
I      Annatt åhrz vttsäde                            5         tunnor
   
K     Vttsäde öffwer altt                           10          tunnor
    L      Engh åhrligen till höö                        12        laß
           
            Och hafuer detta heman
1/warpp
            vthj förra skrefne öjar, och elliest ingen
            mera lägenheett, till att bekomma, ähn
            Aggetorpp, dock efter sin gårdz stoorleek
            och jnnehåldh, winner han, vthj alla
            Faculteter och lägenheter. Mera till
            förbättringh, ähr här intett till att finna.(Karttext:)


Här swarar Marboo gårdhen, Gröönebergh och Kämmeboo emott medh sijna äghor.
Kieedhoms Kiyrckia,
godh engh,
Engewall
Att Bydzens äghor swara herr emoott, Emellan alla gårdzens ägor som finnes Specificerat
Godh Engewall 
Grannarnas Engewaldh.
Swagh Mulljordh
Swagh och tuffwogh Engh, medh fnuggwall
Muljordh
All her emellan förfalla Bydzens och grannars äghor
Temmelig good Engh
Skillnan
Mull medh leer beblandat
Grannarnas äghor
godh jordh leera medh mull be- blandat
berg
Swag Muljord
Kalfve hagemedh bergh och steen
backe med steen
berg sogogh jord,
Måswalz engh med tufwor
eng wall
Swagh mull och Sogjord
godh Mulljordh
Goodh Enge Haghee
Torpa gårdh
Swag och wååt Mulljord,
Bydhzens äghor förfalla her emellan, både medh åcker och engh,
Enge Hage,
Moojord
Tufvogh engh,
Elack engh medh tufwor och små skogh eller buskar
Beteßwall medh berg och små skogh,
Här möter Tranum Kiyrckeby, medh sijna äghor och skillnader.
Tuffwogh Enghwall medh små skogh