O6:58


(Rubrik:)         Kiedoms Sochn

  Notarum Explicatio 

             Och haffwer theße, effter-
             skrefne engar tillförende warit
             weed mackt och bärijt gräß

    A      Konungz engen, halft förderfuatt aff siöön
    B      Trättalmingen, heell förderfuatt
    C      Longenäß maaen, hafuer för
             många åhr sedan bergaß till höö
             men nu 4 alna diupp siöö, Jnn weed landet.
             och ähr for diupp till Katizerz stand,
             och finneß ingen meera lägenheet
             till Aggetorpz gård i thenna siöömåße,
             ähn som littererat ähr.
             Allenast någott fiskerijd, kan finnas ibland.
    

            
(Karttext:)


Här haffuer tillförendhe wedh thetta landet waritt gott fisskewatn men nu fördiuper siöö.
Sund holmen
Giöckz holmen
Longenäß udd.
Myre holmen
Stoor Engh som kommer till många åhtskillogha gårdhar.
Kieedoms Måße, men nu alldeles siöö.
Landz Wägen, till Lijkiopyng,
Och ähe thenna siöö, måßen, Nord ifrån Aggetorpz gårdh, 1500 alna