O6:60-61


(Rubrik:)        Kåålans Häradh      Tranom Sochn.

   Notarum Explicatio 

    A      Skiertebergh, frellsee heman            2/3
    B      Vhttsäde öffwer altt                         19  1/2    tunnor
    C      Ett åhrz vttsäde                                 9  4/6    tunna
   
D      Annatt åhrz vttsäde                           9  2/6      tunna
    E       Engh åhrligen till höö                      22          laß
   
             Nödtorfftigh wedefångh, Mulebete,
             och uttmarck, Men intedh wijdare
             fißkewatnn, ähn grannarna, eller
             nästa nåboer, wille tedh efterlåta
             på sitt egett faarwatn, flere lä-
             genheter fins intedh till thenna gårdh,
             Och hafuer denna gård een engh,
             belägen i Åß häradt, Tägn sockn
             Huult engen benemd. Som finnes igen, på
    F       andra sijdan om blaad, Littera F.
   

   Notarum Explicatio

       
   
G      Toohaghen frellsee heman                1/3  
    H      Vttsäde öffwer alt                              9          tunnor
     I       Ett åhrz vttsäde                                 4  3/6    tunna
   
K      Annatt åhrz vttsäde                           4  1/2      tunna
    L       Engh åhrligen till höö                       16          laß

             Medh skogh, Mulebete, uttmarck, Utij
             fißkewatn, Lijka som Skierteberg,
             Och ähr Skiertebergh, och Toohagen
             alt een gårdh, Men lickwell sär-
             delta äghor, både, medh åcker och engh,
             så well som bebygt, såsom affrijtt-
             ningen uttwijsar, fleere Commoditeter
             och wilkor ähr intett till förbättring
             ähn Describerat ähr.
     
      


(Karttext:)


Enge wall,
Kijmotorpp, swarar här emoott,
Elack wall medh skogha
Beetes Waldh Medh små granskoogh.
Engeråås,
Engehage
här ähr skiön granskoogh,
Goodh Enge Waldh
Sogjord medh mull och nåhot leera
Betes Wald med små skogh,
Rompan eng
Tåådenäs kyrckebydz Engh. På thenne plaan,
backall wall
Skärttebergz äghor proxime
Skärtebergz Engh fnugwald, Elack,
backer
wåått mull medh leera,
Bydzens, eller Någrannars Engh
Suale bergh, proxime
Leerjord,
Skillnan emella Skierteberg, och Toohagen.
Speckelera
Sualebergh proxime,
godh Engh.
Beetes waldh
Här mööter Traanums Sockn, eemott medh sijna äghor.
Quarneskogen benemd
Nyrogt engh och något buskogh
Engewall
Enge- Hage,
Swalebergz gårdh,¹ Och theß äghor, komma her emellan.
Speckelera,
Tåådhenäs åån.
godh leerjord
backar
Grannarnas äghor här Emellan
Leerjord och något mull,
god leerjord
godh engh
Andra gårdarnas åcker.¹ Swalebergz gårdh är inte beskriven i Notarum Explicatio.