O6:64


(Rubrik:)        Wähne Häradh      Thwnhems Sochn

        Notarum Explicatio 

    A      Arffwedz Torpp frellse heman         <...>
    B      Vhtsäde öffwer altt                             4  1/2    skeppa
    C      Ett åhrz vtsäde                                  3         skeppor
   
D      Små engehagar                                  <...>
    E       Engh åhrligen                                     8          laß
   
             Swagh mojord medh sandh,
             Mulebete, och tarfueskogh
             fins någorlunda in om häg-
             nen, flere lägenheter ähr
             här intedt till att finna.

         Notarum Explicatio

    F      Troohuultt frelsze heman                    <...>
    G      Vhtsäde öffwer alt                               4          skeppor
    H      Ett åhrß vtsäde                                    2  3/4   skeppa
   
I        Een litin engeråß weedh siöön
    K      Engh öffwer alt åhrligen                       7         laß

             Mulebeteoch nödtortigh¹ gran
             skogh, och några eecker, fins inn
             om stångh och stöör, widare will-
             kor, fins her intedh, till tetta torpp.
    L       Item een litin engeråß som kom-
             mer till Eeckebacken, till höö              
1  1/2     laß
      
   
M      Gräålagg frelse heman                      <...>
    N      Vttsäde öffuer alt                                 2         skeppor
    O       Ett åhrz vtsäde                                   1  1/4    skeppa
    P       Engh åhrligen till höö                           4          laß

              litin skogh in om hägnen
              Mulebete och tarfueskogh bekom-
              ma på berget, Mera ähr här
              intedt till att finna.(Karttext:)

 
Granskogh medh berg och backar sampt små kierr,
Hwnnebergh
Troohult proxime
Elack Måßengh
backe
Här tager een stoor Måße emott,
backe
godh eng- wall
backe
Lacus Eldmörja
Skogen på thenna ort, emoot,
Här ähr skiön och ung granskogh, medh bergh, backar ibland,
wall
engewall
Små skogh medh biörck ibland,
Granskogh, medh några Eecker ibland,
Een stoor Måße på thenna sijdan,
Skogh och backar
backar
Stubbe wall
Stubbe wall
Måße
backe
Elack måße medh tufwor
Stora Måßen
Lacus Eeldh mörja.¹  D.v.s nödtorftigh.