O6:66


(Rubrik:)        Wähne Häradh      Thunhems Sochn

        Notarum Explicatio 

    A      Grimsziöö frellse heman                  <...>
    B      Vhtshäde öffwer alt                            1  1/2    skeppa
    C      Ett åhrz vttsäde                                  1         skeppa
    D      Engh åhrligen till höö                          7          laß
            
             Nödtorfftigh mulebete och tarf-
             weskogh, kan bekommaß på
             berget så wijda som efterlåtitt
    E       blifuer. twå små engehagar Littera E
             Hwadh som thenna torpare, kunde
             någott stargräß winna, på vtt-
             måßar, som icke boßkapen hafuer
             förtrampat, kan iagh dedh icke
             retteliga till torpen beskrifua
             Effter som thedh finneß stoor owißheet medh.


(Karttext:)

 
Hwnnebärgh
Lacus Bergh Siöön. Ingen Synner- ligh fißkesiöö
Löper denna bäck i Bergsiöön
Backe medh steen och berg
Lacus Grimsiöö, och ähr Någott Fiskeligh, När man förmår sigh then redskapp, eller Nätt,
    som ther till behöver, Och finneß icke utj theßa Siögar, på berget, Mera fißkeslagh, ähn geddor och abbora,
denna lilla åra eller bäck, kommer uthur Gåßesiöön
Engh myckit medh steen, och backar.
Bergh och Steen backee,