O6:67


(Rubrik:)        Wähne Häradh      Thunhems Sochn

       Notarum Explicatio 

    A      Uggledalen frellse heman                  <...>
    B      Vhtsäde öffver alt                               4 1/2     skeppa
    C      Ett åhrz vtsäde                                   3         skeppor
    D      Engh åhrligen                                   10          laß
            
             Mulebete och tarfueskogh
             vt om hägnen, Mera lä-
             genheet, ähr intedt till finna.

   
E      Näszboo torpp frellse heman            <...>
    F      Vttsäde öfuer alt                                 1         skeppa
    G      Ett åhrß vttsäde                                  8      kannor
    H      Engh åhrligen                                     3          laß
            
             Ingen mera lägenheet
             ähr till att förmera thetta
             torp eller heman, vtan
             mulebete, och någott tarf-
             weskogh medh willie att
             bekomma såsom thee andra,
             

    I        Näszbootorpp frellse heman           <...>
    K      Ett åhrß vtsäde                                   1 1/4     skeppa
    L       Vttsäde öffwer alt                                 10     kannor
    M      Een litin kalfwehage                               
    N      Eng                                                   3           laß
            
             och ähr medh mulebete
             såsom thedh andra torpet.

   
O      Backestuffwa Larsz Gunneß benemd <...>
    P       Ett åhrß vttsäde                                     1/2      skeppa
    Q      Eng till höö                                        1 1/2      laß

             Och kan detta torpp nå-
             gott litett, förbettras, huar
             så lägenheeten kunde för-
             må till att uppriffwa till åcker,
             och kunde deßa torpp samma
             åhr, winna något starrgräß
             på måßar i skogen.


       
Notarum Explicatio

   
R      Backestuffwa Draget benemd          <...>
    S      Ett åhrz vttsäde                                 1 1/2      skeppa
    T      Ingen engh, mera ähn litit
            i gierdet, hwar och der
            ingen lägenheet ähr
            till att förbettra, Vtan alle-
            nast kunde, bekomma någott
            stargräß, på uttmåßaarna.
            


(Karttext:)

 
Haals Bergh
elack örjord
Engh med steen, och backar,
Stora bergh
elack jord
Engh med små aleskog
Elack enge näß
Här, bara liung mrdh Skogh, och bergh
finneß skarpa marcken
gerdeß eng
Kalfue hage
Skogh backar och steen,
elack enge wall
Lacus Wäner.
huitt måß wall
denna qvarna komma till Reesta godz
Och löper denna bäck utur Hallebergz siöö,
engewall
Skogh och backar,
Engh
Lacus Hallebergz Siöö, och finnes ther stoor fißk, men dock ringa att bekommas,
Höght bergh
Sånjord
Hecklee klint
Diupp daall,