O6:69


(Rubrik:)        Waszeendha Sochn.

        Notarum Explicatio 

    A      Laggan en vhttjordz engh                <...>
             Och hafuer thetta torpp till-
             förende waritt bebygdt, men
             förswagh åcker, och brukas
             nu allenast till engh, och
             dragär åhrligen till höö                        
7         laß
             Och säges aff någrom, att
    B.C   thetta, Littera B och C hafuer
             tillförende legatt der till
             Hwadh skee kan gifuer tij-
             den, att Disputeras.

         Notarum Explicatio

    D      Daala vhttjordh                                 <...>
    E      Vhttsäde öffwer altt                                 9/12   tunna
             Ett åhrß vtsädhe                                     1/2    tunna
    F      Engh åhrligen till höö                           7         laß

             Medelmåttigh godh skogh,
             och mulebete intedh syn-
             nerligit fißkewatn i
             Boottsiön, fleere lägenheter
             ähr intett till
thetta torpp.
      
   
G       Longemaen en vhttjordz eng            <...>
              Och hafuer thetta torpp
              icke någott wijdare, Uttrym-
              me ähn som inom hangh,
              och stör finnes, och här
              brukaß flijtt till, kunde be-
              kommaß, någott till åcker,
    H      Och drager åhrligen höö                     8         laß

            

(Karttext till Laggan:)


Daalz Landhett Näst på thenna sijdan
kierr
Måßwalz engh
Stoora bergh emoott på thenna sijdan
Sanckt kierr medh Aleskogh
Nyrögh Engh 3 laß
Hagens ägor, swara emoot på thenna sijdhan

(Karttext till Daala:)

Konunghz bäcken
Backott, och Dalogh, gier deß walld
Stoora bergh och någott Skogh her emellan
Elack eng medh små skogh och backar
Boottz Siöön.
Myßiebackenz äghor näst her emellan vthj sitt proprio liro,

(Karttext till Longmaen:)

Haalbacka Proxime
kållgård
Måßwaldz engh.
bergh
kierrengh medh ale skogh
Beteßmarck medh granskog och aleskogh.
Grunnebodh Skogh näst.
Vhttmarcken.