O6:86-871(Rubrik:)        Kinne Häradh    Wästerplanna Sochn

        Notarum Explicatio 

    A  1 Wässterplana by Boodhz gårdhen frellse     1
    B     Wthßädhe öffwer alt                             12 5/12    tunna
            Ehtt åhrß wthßäde                                 8 3/12    tunna
    C     Engh åhrligen till höö                              30          laß
      
           
Skiönt mulebete, och nödtorfftigh
            wedeskogh och gierßlefångh, Men icke 
            timberskogh, uthan någott till små
            tarfwehuß, aff granträ, som kan be-
            kommaß på bydzens wtmarck, för-
            diupp strandh, till fißkewatn,
    
     D     Poottquarn som kan bruckaß höst och
             wår, Mera ähr här intedt till finna


     E  2  Ibidem frellse heman Lille gårdhen          
1/2 
     F     
Uhtsäde öffwer alt                                 7 1/2   tunna
             Ett åhrß uhtsäde                                     5       tunnor
     G     Engh öffwer alt åhrligen höö                   17        laß

             Uthj skogh och utmarck ähr thenna
             gård, lijka deelacktigh, efter gård-
             zen stoorleck, medh Boottz gården
             fleere Commoditeter ähr har2 jntedt
             ähn som Specificerat ähr.
             Skeenvalz eng, som ähr gräßkiffte, 2 åhr
             till Grefwens gårdar, och tredie året
             till her Johan Oxelstiernas gård
             och finneß vthj littera   H                           
1/2   laß
         
 

(Karttext:)


Holm engen medh skogh
Rödtz engen
Hafftorns engen mest odugelig skogh,
Bydzens Waldh och åckrar, myckitt medh backar
Och finnes J thenna Engh, Myckitt mädh bärande trädh, Som ähr, Somlighe godh skogh Appelträd,
    Haßell, Hafftorn och Nyponträdh, hwilken Engh, Om Sommaren giffwer stoor, Luft att Spassera
    uthi, och förfalla altt byd- zens engar här emellan
Lacus Wänerr
Pastoris Quarn
Rödia
Här bliffwer bydzens åckrar och engewall på thenna plaan
grannarnas åckergiärde,
Wthi thenna engh, ähr myckit med små Skogh,
Linker engen
Wästeplana kiyrka
Wästplana proxime
Ackerr
Leedz engen
Mulljord medh halleberg under vthj alla gierden
Eeke sätter
Acker Sampt, elack gierdes waldh förfaller här på thenna plann,
Här fins myckin Haftorn och Nypon buskar
Bydzens Acker Förfaller Här emellan, och finnes J thetta åckergiärde Klåffhallar Som tienlige ähro,
    till Lickhallar, giönom hwilkett åkeren, Myckit förswagat ähr,
Acker medh backar
Ackersätters Engen, Slätt skeenwalz engh
Beetes Waldh medh bergh och buskar,


 

1 Paginering saknas men i registret anges uppslaget som folio 86-87.
2 D.v.s. här.