O6:98(Rubrik:)        Dall    Tijszboo Häradh    Åhneskogh Sochn  

        Notarum Explicatio 

    A      Myra frellse heman                            1/2
             Ehtt åhrß utsäde                                5        tunnor
    B      Vhttsäde öffwer alt                            7  1/2   tunna
    C      Een engh lallas Ödeßgården            
    D      Slätt måßwalz engh                        
24         laß
    E       Foottqvarn som kan någott bru-
             kaß höst och wåår                                  
   
             Och hafuer skogh medh andra
             byar till nödtorftighbygningh
             Men ingen enskijlt meer ähn
             affrijtat ähr, Mulebete och
             nötarff skogh, dock ringa
             Mest stoora bergh och
             löffskogh,  Inthedt fißke
             wattn, fleere nyttighe-
             ter finns inthedt till
             thedtta heman.(Karttext:)


Heensby äghor, näst här uhttöfwerr.
Skenwalz engh medh biörckeskog
lada,
Skeen valdh medh små buskar och några bergh,
Ödhesgårdhen benemnd
Een annan gårdh heeter Myra näst medh sin engh,
Jnhägnadt Vttmarck, För Mulebete dock myckitt medh stoora bergh, och någott gransskogh, sampt löffskogh,
Engeuall
Kalfweha ghe medh bergh och små skogh
Backar
Stoora Uhttmarcken här uhttöffuer,
Swag mojord eller mull
Engh måßvaldh och wåttacktigh jbland
Elack beteßwaldh, Medh höga bergh, och någon små skoogh
Vhttmarcken till konungs wäghen på thenna sijdhan