O6:99(Rubrik:)        Dall    Tijszboo Häradh    Åhneskogh Sochn  

        Notarum Explicatio 

    A      Bärgh frellse heman                          1/2  
    B      Vhtsäde öffwer alt                             6  3/12   tunna
             Ehtt åhrß uttsäde                               4  1/6    tunna
    C      Engh öffwer alt åhrligen                   18          laß
    D      Quarnestelle tillförende bebygt, men
             nu ödhe, dock kan till betarff igen
             upptagaß, efter som thedh kan brukas
             höst och wår, Skogh och utmarck
             j lijka fördeell som myran be-
             skrifwitt ähr, fleere lägenheter,
             kan intedt till gårdzens förbättring
             blifwa, ähn thedh som Annoterat ähr.                                 
   
            

(Karttext:)


Samma bäck som Myra quarn, ståår uthj,
Lågha gårdh näst.
Kalffwehaghe medh berg och skogh
Annorz gårdz quarn
Backar och granskogh
gran- skogh
uall
Stoora bergh
Swagh mull jordh
engh backar
Slätt skeenualz Engh
Lågha gårdz äghor, här vhttöffver.
Här på thenna Sijdhan möter, Samskoghen medh andra byiar och kan finnas temmeligh timber
    till Byggningz behoff.
Bergh
Korß byen på thenna Sijdhan