P1:36-37c1


A                                   Tiåfwa.

1.   Södre gården skattheman ett, hafwer j byeskifte 24 alnar bred
      åker.
B    Vthsäde j södre giärdet god lerblandat jord    6 tunnor landh.
               Ibidem sanck åker eller haffreland          3 tunnor landh.
C         J norre gärdet lerblandad jordh                 6 3/4 tunnor landh.
                Ibidem sanck lerjord eller hafre jord      3 tunnor landh.
1.   Vthsäde i wreterna särskildt noterade nummer 1   2 1/2 tunnor landh.
D             Skeen och star wals eng till                     60 laß höö
                Humblegård 30 alnar lång och 16 alnar bredh.

2.   Blackegården skatteheman 1 hafwer i byskifte 24 alnar
     
bredh åker.
B   Vthsäde j södre gärdet leerblandat jordh            6
tunnor landh.
                Ibidem sanck åker eller hafrelandh           3 tunnor landh.
                J norre gärdet lerblandat jordh                 6 3/4 tunnor landh.
C   Vtsädhe i wreterne särskildt noterade nummer 2   2 1/2 tunnor landh.
D            Skoog och starwalß engh till                      60 laß höö.
               Humblegården 20 alnar bred och 40 alnar lång.

3.   Larß Larßon skatteheman 1 hafwer i byeskifte 24 alnar bredh
      åker.
                      norre gärdet                                  6 3/4 tunnor landh
B   Vthsäde i                        godh leerblan-
                      södregärdet   dat jord                    6 tunnor landh
C                  Ibidem i hwartera giärde hafwerjord 3 tunnor land, sank lerjord
                     Humblegård 40 alnar lång, 30 alnar bred.
D                  Eng till                                60 laß höö.

4.   Måns Olßon skatteheman 1 haffuer i byeskifte 28 alnar
      bredh åker
B   Vthsäde i södre gärdet god jordh                        7 tunnor land.
                  j norregiärdet god jordh                          7 tunnor landh.
          Haffuer jordh j bägge gärden, sanck leera 3 1/2 tunnor landh.
C   Vthsäde i wreterna, godh jordh nummer 3           3 1/4 tunnor landh.
          Humblegård 40 alnar lång, 30 alnar bredh.
D   Engh till                                                 70 laß höö.

5   Joen Erichßon skatteheman 1, hafwer i byeskifte 24 alnar bred åker.
B   Vthsäde i norre giärde godh jordh                        6 tunnor landh.
C               i södre gärdet                                          6 3/4 tunnor landh.
     Hafuerjord i bägge gärden, sanck leera, 3 tunnor landh.
D        Eng till                                                            60 laß höö

6    Jbidem chroneheman 1, hafwer j byeskifte2 24 alnar bred åker.
B   Vthsäde j södre gärdet                         6 3/4 tunnor landh
C               j norre gärdet                           6 tunnor landh
                 Hafuerjordh i hwartera giärde, sanck leerjord 3 tunnor landh.
D    Engh till                                                60 laß höö.

7    Jbidem chroneheman 1, haffuer i byeskifte 16 alnar bred åker.
B   Vthsäde i södre gärdet, god jord            4 tunnor landh.
C                J norre gärde godh jord            4 1/2 tunnor landh.
       Hafuerjord sanck leera i i bägge giärden 2 tunnor land.
D    Eng till                                                  40 laß höö.

8    Prästestomen ibidem, hafwer särskildh åker och elliest somlistä-
      des går i skifte.
B    Vthsäde i södre gärdet godh jord           5 tunnor landh.
E    Ibidem 4 tunnor landh som åhn plägar åhrligen öfuerflöda
            Jbidem i skiften 4 tunnor land
G    J norre giärdet särskild åker                6 1/2 tunnor landh, god åker
C    Jbidem i skiften 4 tunnor landh.
F    Sken walß eng särskild till                   40 laß höö.
D    I skiften3 eng till                                  20 laß höö.

9.   Jbidem frälßeheman 1 hafwer i byskiften 35 alnar bred åker.
B   Vthsäde i södre gärde, god leerblandat jord    8 tunnor land.
            Hafuerjord sanckleera                              4 tunnor land.
C        J norre giärdet god leerblandat jord            8 3/4 tunnor land.
            Hafwerjord sanck leera                            4 tunnor land.
          Humblegården 30 alnar lång och 20 alnar bred
D       Eng till             80 laß höö
10. Till frälßegården en qwarn medh godh lägenheet
      och särskildt skattlagt.
    
      Till Kiåffua by finnes nödtorftig skog till wedebrand,
      stör och gårdefångh, godh vthmarck och någon lägenheet
      medh fiskewattn vthi Tijda åhn om wåhren.

H   Krättan som är lagd vnder Marieholm kan draga när
      medelmåttig gräswäxt blifwer 80 laß höö.

K   Espöön som är lagd vnder Marieholm, god hårdwals
      engh, kan draga  när medelmåttig gräswäxt
      blifwer 50 laß höö.

L    En kalfhaga till Kiåfua full med skogh.

(Karttext:)

Tijda fluuius
Sanck mose eller starwals engh.
Godh hårdwaldz eng.
Krättan fluvius
Tiåfua bys eng, god starwald
Öriord
Krättan, Mariæholms engh, godh starbotns waldh som saligh och högdt ährat i åminnelse hertig Carl hafuer låthet afröja.
Sanck leera
Moras eller sangt dyekierr medh skogh
Sank lera
Leer blandat iord med små steen uthi
Godh hård waldz engh
Godh hårdwaldz engh
Sank lera
Leerblandat jord
Prästestommens åker särskildt
God ??? ??? ??? ???
Skogzbacke
Leer blandat jord
Präste stomman
Frälse quarnan
Tiåfwa
kyerkiea
Suart mylla
Tiåfwa
Sanck leera
Prästestommens åker, särskildh leerjordh
Skeenwaldz engh.
Sanck åker som
??? ???
God suart mylla
Lind
Kalfue haghe
Skoghz backe
Espöen godh hård waldz engh
Godh hårdwalß engh
Prästens eng i Onßåker.
Prestestommens eng.
Godh hårdwall
Scala ulnarum


1 Opaginerat uppslag
2 byeskipte ms
3 skipten ms