P4:137-138


(Rubrik:)          Wilska Häradt    Giökhems Sochn.                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsade¹ <Laß>            
                                                              
      
            Giokhem²16 hemman
           
Vtsäde till hele byen                         140 1/5   311
            Ensäde suart mylla iordh                                          Remmegarderna haff-  
     1     Enkan på Remman crone          1                             wa engefieller på Markas aff-
                Vtsäde alz                                        1 1/5             ritning. Noterade Folio 113
                Obrukat åker                                   4                  Hööt är inräcknadt på                             Hårdwalz höö                                             16     gårderna. 
     2     Lars Nilson ibidem crone          1
                Vtsäde i giärdet                                8 3/5
                            i wreten                                   2/5  
                Hård valz höö                                             20
     3     Måns Anderson ibidem crone   1
                Vtsäde                                             6 
                Obrukat åker                                   2
                Hård valz höö                                             20
                En eng på Markas affrit-
                ning notera folio 113
     4     Arffued på Remman cro-
            ne                                             1
                Vtsäde alz                                        6 1/2
                Hård valz höö                                             12
     5     Måns i Öffuer Körkio
     #     crone                                         1                           # 5 haffwer 4
                Vtsäde alz                                      14 3/5               engefieller på
                Hård valz höö                                             30       Kleffwas affrit-
                Humble gård till                     8 lb                           ningh noterat
     6     Bärg skatte                                 1                             folio 160
                Vtsäde                                           12 3/5               Höö   4 Laaß
                Obrukat åker                                   1 1/2               inracknat med går-
                Hård walz höö                                            30      den
     7     Måns i Vråna crone                     1
                Vtsäde                                             7 2/5
                Höö                                                            16
     8     Suen i Lanbogården
            frälze                                           1
                Vtsäde                                             7
                Höö                                                            16
     9     Anders Jöns gårdh              
            frälze                                           ½
                Vtsade¹ alz                                       5
                Höö                                                            20
                Humble gård till                       6 lb 
   10     Per Larsons gård crone            ½
                Vtsade¹ alz                                       4
                Hardwaldz¹ höö                                          16
                Humble gård till                       1 lb
   11     Bältare gården
            skatte                                            1
                Vtsäde alz                                        8 4/5
              

Notarum Explicatio                                  [Vtsäde  Laß]

                Höö                                                            25
                Humble gårdh till                     1 lb
   12     Lars gård fralze4                           1
                Vtsäde                                             4 3/5
                Höö                                                            20
                Humblagård till                        1 lb
   13     Bengt Biörsons gård fralze4           1
                Vtsäde                                             6 1/5
                Vtsäde i vreten B                             1 1/2
                Höö                                                            30
                Humble gård till                       4 lb
   14     Lars Erickz gård skatte                 1
                Vtsäde                                           13 4/5
                Vtsäde i vreten C                                3/5
                            i vreten D                               7/10
                Höö                                                            30
                Humble gård till                       3 lb
                quarn gångande hööst och våår
                vedh Skåår belägen
   15     Prästegården crone                       1
                Vtsade¹ i gärdet                              19 3/5
                            i wreten E                             1
                En åker på Vllenes affrit-
                nyng noch en eng der samme-
                stadeß noterat Folio 170
                Vtsäde obrukat aker5                       1 3/10
                Höö                                                               4
            Quarnagården itt torp brukaß
            vnder Pastoris gård. Noterat Folio
                Vtsäde alz                                        1 2/5
                Hårdwallz höö                                                6
                Quarn gångande höst och wåår
   NB    Torpet ähr belägit j Kleffwa Sochn.
             Specificerat folio 157.


   16     Klåckaregården crone               ¼
                Vtsade¹ i gärdet                                   3/5
                            i wreten                                   3/5
                Höö                                                               6
   17     Ähr en crone tompt rentar
            smör               ½ lb
                Vtsade alz obrukat                               2/5
                Höö                                                               1            
           
Nötorfftigt mulebete skogh
            __ 
fiske jntet
                             
                
           
(Karttext: ) 6


Her möta Kleffua Egor
Her möter Skårs Egor
Onytig marck
Hård walz Engh
Wäster
Noor
Öster
Söder
här möta Ållebargh7 och Skogkiälles Egor
Skiön Walz Engh
Träsk och kiär
Här möta Hullöiaß frälse Egor
hård walz Engh
hård walz Engh
Här möter Ambgunne torpa Egor
här möter Räffvelztorps Egor
Här möter Legxbärgz Egor
Scala ulnarum
¹ Vtsade dvs. Vtsäde 
² Giokhem dvs. Giökhem
³ Siögarden dvs. Siögården
4 fralze dvs. frälze
5 aker dvs. åker
6 Karta och karttext uppdelat på två blad
7
Ållebargh dvs. Ållebärgh