R2:57


(Rubrik:)          Långzrööd  sochn                    


      Calculation på Syllterodh  
      
      Wtsäde båda åhren  4 1/8 tunna leera
      Godh fångeskogh. Fiskie-
      watten i Finsiön.
      Höö till 12 laß.
      
      Finnerodh.
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      5 1/4 tunna godh åker.
      Godh fångeskogh. Fiskie-
      watten i Finne Siön.
      En quarn går höst och wår
      Höö till 22 laß.

      Grafwan  
      
      Wtsäde bada¹ åhren blifu<e>r
      2 7/8 tunno
      Fångeskogh och fiskiewatt<e>n
      till nödtorften.
      En quarn som går höst
      och wår. Höö till
      16 laß.
      


(Karttext till Syllterodh:)

Nyrögning höö 6 laß
Finne Siön
Syllterodh.

(Karttext till Finnerud:)

Finnerodh
Finne Siön
Måße och hår<d> walz engh
Suart mylla
Suart mylla
Kastenbols ägor²

(Karttext till Graven:)

Måße och hård walz engh
Sand jord
Grafwan¹ dvs. båda
² denna rad skriven av en annan hand