R3:1                 

                  
 
            Geometrisch
   Aff ritning och calculation

                    öffwer
          Jösze heradtz
skatte och cronnehemmansz åker och ängh
med sinn rätta quantitet och qualitet
Effter Hans Kongliga Maijestätz instruction
affmätit och calculerat
anno 1641
aff
Håckon Arffweszon

Effterschriffnne sochner ährer i Jöße herad belägne
             Brumskogz sochn afritit               folio      1
             Bodha sochn afrijtat                    folio    31         
             Arffwijka sochn afritat                folio    43
             Elliå sochn affritat                       folio    62
             Ny soch<n> affrijtat                    folio    72
             Gunnarß Skogz sochn                 folio    83
             Kiöhla sochn                              folio  103
             Edha sochn                                folio  127

Desze efterskrefne hemman ähro
affrijthade och belägne vthj Brunßbo sochn
 Nembligen pro anno 1640 och 1641¹.

Brunß Skogz sochn                         folio     1            
Grijttom                                           folio     2             
Edenne                                            folio     3                 
Sand Wijken och Norßwiken           folio    4                                        
Leer Hohl                                        folio    5             
Wester Forthann                             folio    6             
Östera Forthan och Kingzsellwijk     folio    7                                        
Byn och Crona                                folio     8               
Mölnerödh och Näß                        folio     9                 
Långe rödh och  Kalhewijken          folio   10                                          
Föske och Strandh                          folio   11             
Gyltheröd och Grytherödh               folio   12     
Taackne Sloobyn                             folio  13                     
Fiähl och Homsiön, Biurbecken        folio   14
Åstenäß Toobyn                              folio   15
Åhmoth                                           folio   16 
Gullßbyn Slörodt                             folio   17  
Wijkne                                            folio   18
Brunskogh Prester gård och Bärga   folio   19
Småådahl Gunnerßbyn och Bråten    folio   20
Arnnäß och Kyrckebyn                    folio  21
Bäckelijdh och Finnebäck                folio  22
Skogh Swart åhna och Tackenne      folio   23
Öster och Wäster Tooltaken och Holthan   folio  24
Winsterstadh och Seffwe skog           folio  25
Spångge Daalen och Lille Skermnäß   folio   26
Stoora Skiärmnäß                              folio  27 
Drögznäß                                          folio   28
Strandh                                             folio   29
Krockstan                                         folio   30


¹ och 1641 skrivet av annan hand