R3:17


(Rubrik:)          Brunskogh sochn.                    
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A     Slorödh.
B     Skarp lergiordh.
C     Sandh mijlla.
        Vthsäde 3 1/2 tunna
D     Sanck måße walz ängh ad 4 laß.
        Höö på gierdeß linnderna 10 l.
        Fånnge skogh och mulebet lithet
       
fijske vthi Wermelenn til nödtorft.
        Quarnn som går åhr och dagh.
G¹    Måße walz änngh til Slorödh
        Höö 3 laß
      

  Notarum Explicatio

A     Gullesbyn. 
B     Elack röömijlla.
C     Godh lergiordh.
        Vthj sädhe 8 tunnor
        Vthj trädhe 3 1/4  tunna
D     Måße walz ängh 8 l.
E     Mijre walz ängh 7 laß.
       Fånngheskogh och mulle-
       beth till nödtorfft.
       Fijske i twenne skogz kiern
       Quarne fall till gårdenn
       Haffwer och eth torpe-
       ställe tilhopa medh Åmot
F²    Hårde walz ängh till 
        Åmot höö 4 laß.
       
      
 
       
(Karttext till Gullesbyn:)

Här möter Åmotz ägor
Stora bergh och skogh.
Skogh emillan Gulleßby och Åmåtz ödegård.
Gullesbyn

(Karttext till Slorud:)

Slorödh
Här möter Wijckennez ägor
Här möter Wijckenez ägor
Här ähr Slorödz skogh och mulebet.


¹ Bokstaven G och tillhörande text är tecknat i röd tusch
² Bokstaven F och tillhörande text är tecknat i röd tusch)